Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Schulz/Forum?
Przejdź do logowania

 

Wytyczne dla autorów

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne, które nie były wcześniej opublikowane oraz które nie zostały wysłane do redakcji innego czasopisma. Artykuły podlegają dwuetapowemu procesowi recenzowania z zachowaniem anonimowości zarówno po stronie autora, jak i recenzenta.

Przesłany dokument powinien zawierać: imię i nazwisko autora/autorów wraz z afiliacją, adres e-mail (do zamieszczenia na stronie przy publikacji), tytuł, abstrakt (maksymalnie do 120 słów), 4-6 słów kluczowych. Artykuły w języku polskim powinny zawierać powyższe informacje również w języku angielskim.
Zasady formatowania: Times New Roman 12; interlinia 1,5; marginesy standardowe (2,5 cm ze wszystkich stron); tekst zawarty w jednej kolumnie; wszelkie tabele muszą mieścić się w obszarze strony tekstu (orientacja pionowa lub pozioma); nie należy używać funkcji dzielenia wyrazów.
Rysunki, ilustracje, zdjęcia, mapy i inne materiały graficzne należy przesłać osobno w formacie JPEG. Rozmiary grafiki nie powinny być mniejsze aniżeli 300 x 500 pikseli. Wymagane jest oznaczenie tych materiałów w tekście wraz z numeracją (np. Rys. 1) i podaniem źródła. W przypadku, gdy autor wykorzystuje cudze materiały graficzne zobligowany jest do przesłania pozwolenia od ich autorów.
Artykuły przyjmowane są do jednego z trzech działów: Studia i rozprawy, Z badań, Z praktyki. Objętość artykułów w dwóch pierwszych działach powinna wynosić od 10 do 20 stron. Prace kwalifikowane do działu Z praktyki nie powinny być dłuższe niż 10 stron.
Opinie, recenzje i sprawozdania nie powinny przekraczać 5 stron.
Prosimy o przesłanie pełnych danych do kontaktu z redakcją: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu.
Artykuły muszą być anonimowe dla recenzentów, dlatego należy zadbać o to, aby wszystkie informacje identyfikujące autorów artykułu w tekście, odsyłaczach, przypisach i bibliografii były usunięte

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst nie był wcześniej opublikowany, ani też nie został zgłoszony do opublikowania w innym czasopiśmie (lub przy wysyłaniu zamieszczono wyjaśnienie w komentarzu dla redaktora).

  2. Tekst jest sformatowany (przygotowany) zgodnie z wytycznymi dla autorów. Wysyłany tekst zapisany jest w jednym z akceptowanych formatów: RTF, DOC, DOCX lub ODT.

 

Prawa autorskie

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Fundację Terytoria Książki autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.

Fundacja Terytoria Książki posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Osoby zainteresowane komercyjnym wykorzystaniem zawartości czasopisma proszone są o kontakt z Redakcją.

 

Polityka prywatności

Imię i nazwisko oraz adres e-mail wprowadzone przez użytkownika podczas rejestracji dostępne są wyłącznie dla Rady redakcyjnej, nie udostępniane są osobom trzecim. Służą wyłącznie realizacji procesu wydawniczego, usprawnienieniu komunikacji pomiędzy jego uczestnikami, jak również ułatwieniu przepływu informacji o zmianach w czasopiśmie.