Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Schulz/Forum” to czasopismo poświęcone osobie i dziełu Brunona Schulza, a także inspirowanym przez niego utworom literackim i artystycznym, które powstają współcześnie. Główną ideą periodyku jest udostępnienie czytelnikom oraz komentatorom platformy do pogłębienia wiedzy o Schulzu i dzielenia się interpretacjami jego twórczości - zarówno prozatorskiej, jak i graficznej. Czasopismo ma również na celu uporządkowanie, publikację oraz krytyczne opracowanie materiałów archiwalnych pozostawionych przez pisarza, a także - w oparciu o tę podstawę - rekonstrukcję szczegółów jego biografii. Ostatnim, nie mniej ważnym, celem działalności „Schulz/Forum” jest krytyczna refleksja nad dyskursem poświęconym Schulzowi, a także jego metodologiczna weryfikacja.

 

Działy

Odczytania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Paralele i konteksty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Inicjacje schulzowskie

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Horyzont dzieła

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Projekty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Archiwum

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Noty, recenzje, przeglądy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Wszystkie nadesłane artykuły poddawane są procesowi recenzowania. Procedura recenzyjna zgodna jest z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych):

Recenzja składa się z dwóch etapów, recenzji wewnętrznej i zewnętrznej.
Recenzja wewnętrzna - prowadzona jest przez zespół redakcyjny i wewnętrznych recenzentów. Autorzy, których artykuły przeszły pozytywnie recenzję wewnętrzną mają możliwość naniesienia poprawek i uzupełnień przed kolejnym etapem recenzji.
Recenzja zewnętrzna - przeprowadzana przez dwóch recenzentów niezależnych (spoza jednostki). Recenzenci są merytorycznie kompetentni w zakresie tematyki ocenianego artykułu lub w obszarze nauki, do której się ten artykuł odnosi. Powoływani są przez Redaktora Naczelnego. W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Redakcja pilnuje, aby między żadnym z recenzentów i autorem (autorami) nie zachodził konflikt interesów. Stosuje tzw. podwójną ślepą recenzję (double-blind review), autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości, co pozwala zapewnić bezstronność oraz rzetelność recenzji.
Recenzja dokonywana jest pisemnie w oparciu o formularz recenzji. Zawiera jednoznaczny wniosek, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
Dwie pozytywne recenzje dokonywane przez recenzentów zewnętrznych decydują o przyjęciu artykułu do publikacji, dwie negatywne o odrzuceniu. W przypadku, gdy recenzje są sprzeczne, powoływany jest trzeci recenzent, a jego ocena jest decydująca.
Po zakończeniu recenzowania autor jest informowany o wynikach oceny. Otrzymuje wgląd do oceny, aby poprawić artykuł zgodnie ze wskazaniami recenzentów.
Raz do roku publikowana jest na stronie czasopisma zbiorcza lista recenzentów z danego roku kalendarzowego.
Proces recenzyjny trwa ok. 6 miesięcy.Lista recenzentów zewnętrznych Schulz/Forum w roku 2014:

Piotr Biłos
Ewa Graczyk
Jerzy Kandziora
Adam Lipszyc
Żaneta Nalewajk
Ewa Nawrocka
Małgorzata Smorąg-Goldberg
Ałła Tatarenko
Jan Wójcik

 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.