Studia Scandinavica

Studia Scandinavica to interdyscyplinarne czasopismo naukowe gdańskich skandynawistów. Podejmując zagadnienia związane z językiem, literaturą, kulturą, historią nadbałtyckiego regionu Europy Północnej, wychodzi naprzeciw rosnącemu w Polsce zainteresowaniu Danią, Norwegią, Szwecją, Islandią, Finlandią. Publikuje efekty badawcze ekspertów, którzy wysoki poziom znajomości języków skandynawskich, współpracę międzynarodową, własny dorobek naukowy łączą z najnowszymi osiągnięciami nauk humanistycznych, językoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych, społecznych. Publikowane w czasopiśmie artykuły mają na celu stworzenie bazy wiedzy dotyczącej krajów nordyckich oraz wypromowanie istotnych tematów, które z punktu widzenia ich autorów i redaktorów pisma stanowią twórczy wkład w humanistycznie nacechowaną wiedzę o krajach nordyckich w Polsce. Do Studia Scandinavica przyjmowane są prace publikowane w językach skandynawskich i języku angielskim, co pozwala polskim skandynawistom nawiązać dialog z badaczami podobnych zagadnień w innych krajach, a formuła pisma nie wyklucza publikowania prac naukowców z zagranicznych ośrodków skandynawistycznych. Wszystkie artykuły są recenzowane przez dwóch specjalistów, a dobór recenzentów jest uzależniony od merytorycznej zawartości poszczególnych numerów pisma. Referencyjną wersją publikacji jest wersja elektroniczna. Poszczególne numery "Studia Scandinavica" - także archiwalne skany dawnych zeszytów - dostępne są w postaci plików pełnotekstowych, można je darmowo pobierać jako pliki pdf. Studia Scandinavica, a interdisciplinary scientific journal of Polish specialists in Scandinavian studies, makes an effort to satisfy growing interest in northern areas of Europe. This interest generates a noticeable demand for expert knowledge which very often has a functional character, although it should avail itself of the most recent achievements offered both in humanities and social sciences. Both monographic and collective works as well as articles published in this journal aim at providing a basis for knowledge of Nordic countries and promoting essential issues, which from the point of view of their authors and the journal editors, constitute a constructive, marked by humanistic approach input into knowledge of Nordic countries in Poland.

Na okładce: tradycja i nowoczesność, wodnik i wieżowiec w Malmö.

No 2 (2018): Studia Scandinavica

CALL FOR PAPERS

Redakcja Studia Scandinavica zaprasza do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru czasopisma.
Zachęcamy do przesyłania artykułów dotyczących tematów skandynawskiego językoznawstwa,
literatury, historii i kultury, jak również recenzji książkowych. Redakcja przyjmuje teksty w
językach polskim, angielskim, duńskim, norweskim oraz szwedzkim. Termin nadsyłania materiałów
to 1 maja 2018 roku. Zgłoszone artykuły oceniane będą przez dwoje niezależnych recenzentów,
z zachowaniem zasady wzajemnej anonimowości (tzw. double-blinded peer-review). Teksty należy
opracować redakcyjnie zgodnie z załączonymi wytycznymi i przesłać na adres
k.drozdowska@ug.edu.pl

CALL FOR PAPERS

Studia Scandinavica invites papers as well as book reviews for the next issue of the journal on
the following themes: Scandinavian linguistics, literature, history and culture. Contributions are
welcome in Polish, English, Danish, Norwegian or Swedish. The submission deadline is May 1,
2018. Articles are selected for publication on the basis of a double-blind peer-review process. All
submitted manuscripts should follow the attached editorial guidelines. Please send your texts to
k.drozdowska@ug.edu.pl

CALL FOR PAPERS

Redaksjonskomiteen til Studia Scandinavica etterlyser tekster til tidsskriftets neste nummer. Vi
inviterer forskere til å sende inn artikler som tar opp temaer innen skandinavisk lingvistikk,
litteratur, historie og kultur samt bokanmeldelser. Studia Scandinavica publiserer tekster skrevet på
polsk, engelsk, dansk, norsk eller svensk. Fristen for levering av tekstene er den 31. januar 2018.
Tidsskriftet operer med dobbel-blind fagfellevurdering, som betyr at vitenskapelige artikler sendes
til to anonyme fagfeller som uavhengig av hverandre avgjør kvaliteten på artikkelen. Alle tekstene
bør bearbeides i tråd med den vedlagte tekniske veiledningen og sendes til
k.drozdowska@ug.edu.pl

Spis treści