Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Studia Scandinavica?
Przejdź do logowania

 

Wytyczne dla autorów

Pismo posiada pięć działów działy: I. studia i artykuły (językoznawstwo, literaturoznawstwo, przekładoznawstwo, historia, kultura), II. recenzje i omówienia, III. bibliografie, IV. kronika. Nie wskazujemy tematu wiodącego poszczególnych numerów. Artykuły naukowe mogą dotyczyć wszystkich dziedzin językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, Skandynawii. Publikujemy również krótsze teksty naukowe o charakterze polemiki, recenzji, sprawozdań. Językami publikacji są: polski, duński, norweski, szwedzki, angielski. Artykuły opatrzone są abstraktem angielskojęzycznym (dla tekstów w językach skandynawskich i w języku polskim) lub polskojęzycznym (dla tekstu dla tekstu angielskiego, oraz słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim. W każdym numerze pisma zamieszcza się noty o autorach tekstów, tj. imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko, adres zatrudnienia, zakres zainteresowań naukowych, tytuły najważniejszych publikacji (książki i artykuły), ze wskazaniem miejsca i roku wydania (5 tytułów).

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych materiałów oraz redagowania tekstów. Wszystkie nadesłane prace do Redakcji są poddawane anonimowej procedurze recenzyjnej. Redakcja dokonuje wstępnej kwalifikacji tekstu do druku. Podstawą tej kwalifikacji jest ocena podjętej tematyki, wartości merytorycznej oraz poziomu językowego. Teksty należy opracować zgodnie z "Zasadami przygotowania tekstów do druku".

Drukowane są jedynie prace ORYGINALNE.

Zapora "ghostwriting", "guest authorship", "financial disclosure"

W trosce o zachowanie najwyższych standardów redakcyjnych i poziomu naukowego pisma "Studia Scanidinavica", przestrzeganie zasad etycznych i rzetelności naukowej, a tym samym stosując się do wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Redakcja dokłada wszelkich starań, aby przeciwdziałać zjawiskom "ghostwriting" i "guest authorship".
W związku z powyższym
• Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu etc., wykorzystywanych w procesie przygotowania pracy), jednakże główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt;
• Redakcja informuje autorów zgłaszanych prac, iż "ghostwriting" i "guest authorship" stanowią przejaw nierzetelności naukowej, zaś wszystkie wykryte tego typu przypadki będą ujawnione, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystwa naukowe etc.);
• Redakcja winna uzyskać informację o ewentualnych źródłach finansowania publikacji (np. grantu, projektu etc.), wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("financial disclosure").
Za prawdziwość podanych informacji odpowiada AUTOR składający tekst do druku.

Redakcja zobowiązuje się dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej oraz naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Wskazówki edytorskie dla AutorówTermin: Na Państwa artykuły czekamy do 31.01.2018. Teksty prosimy przesłać na adres k.drozdowska@ug.edu.pl.

Język publikacji: Przyjmujemy artykuły w językach skandynawskich (duński, szwedzki, norweski) oraz polskim i angielskim. Jeśli język artykułu nie jest językiem ojczystym Autora, prosimy o poddanie tekstu korekcie native speakera przed przesłaniem go nam do redakcji.


Objętość tekstów: Od 0,5 do 1 arkuszy wydawniczych (20 000–40 000) znaków ze spacjami, przypisami oraz bibliografią. Artykuły recenzyjne od 5 do 6 stron. Prosimy o nienumerowanie stron.


Czcionka: Times New Roman o wielkości 12 pkt.; interlinia: 1,5; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie do lewego i prawego marginesu.


Autor i tytuły: W lewym górnym rogu przed tytułem należy podać imię i nazwisko autora tekstu, pod spodem afiliację. Tytuły artykułów należy zapisać pogrubioną czcionką o wielkości 14 pkt. Śródtytuły numerujemy cyframi arabskimi i zapisujemy pogrubioną czcionką o wielkości 12 pkt.

Streszczenia i słowa klucze: Pod tytułem artykułu należy podać tytuł oraz streszczenie w języku angielskim (500–800 znaków ze spacjami, wielkość czcionki: 10 pkt., interlinia: 1,0). Pod spodem prosimy podać do pięciu słów kluczowych w języku angielskim (wielkość czcionki: 10 pkt.), poniżej słowa kluczowe w języku artykułu (wielkość czcionki: 10 pkt).

Nota o autorze: Prosimy o przesłanie noty o autorze razem z artykułem (max. 1800 znaków ze spacjami).

Tytuły i nazwiska w tekście głównym i przypisach rzeczowych: Tytuły utworów i dzieł artystycznych oraz czasopism zapisujemy kursywą (w nawiasie może być podane polskie tłumaczenie tytułu).

Wpisujemy pełne imię i nazwisko osoby, która pierwszy raz pojawia się w tekście, następnie nazwisko bez imienia lub z inicjałem imienia.


Cytaty: Cytaty do trzech wierszy należy ująć w cudzysłów (właściwy dla zasad typograficznych języka artykułu, np. norweski cudzysłów «xxx», angielski “xxx” itd.), bez kursywy; zmiany w cytatach zaznaczamy [nawiasem kwadratowym], np.: fragmenty pominięte […] lub odautorskie wtręty. Cytowanych fragmentów źródłowych nie poprzedzamy i nie kończymy wielokropkiem. Dłuższe cytaty od czterech wierszy: od nowej linii, bez cudzysłowu i wcięcia, lecz z podwójnym “światłem”, czcionka o wielkości 11 pkt.;
interlinia: 1,0. Cytat w cytacie zaznaczamy pojedynczym cudzysłowem (ʻxxxxxʼ). Jeżeli cytat jest w przekładzie Autora/ki artykułu, po zakończeniu cytatu w nawiasie okrągłym podajemy inicjały imienia i nazwiska (tłum. M.S.), (tłum. K. M-V.).

Przypisy dolne
Wielkość czcionki: 10 pkt.; interlinia: 1,0; wstawiane automatycznie, numerowanie ciągłe w obrębie całego artykułu. Cyfra przypisu występuje zawsze po zamkniętym cudzysłowie przed kropką lub innym znakiem, np.: …. zawarte w Codex Regius1; … gdyż „rozumiał ptaków mowę”2.


Materiał ilustracyjny
Do autora należy uzyskanie zgody na publikację.
Ilustracje należy zapisać w formacie .tiff lub .jpg. Pliki graficzne należy opisać i załączyć w osobnym folderze. Rozdzielczość grafik do druku powinna wynosić min. 300 dpi. Przewidujemy jedynie druk czarno-biały.Zasady dotyczące odnośników i bibliografii (bazujące na systemie harvardzkim)
Bardzo prosimy o skrupulatne stosowanie się do poniższych wytycznych – także jeśli chodzi o zastosowanie kursywy, nawiasy, kropki, brak spacji między inicjałami itd.
Książka z jednym autorem
W tekście:
(Apeland 2007:31) W bibliografii:
Apeland, N.M. (2007). Det gode selskap: omdømmebygging i praksis. Høvik: Hippocampus.
Ten sam autor i ten sam rok wydania
Segregujemy tytuły alfabetycznie, po czym dodajemy po dacie wydania litery a, b, c, d etc,:
W tekście:
(Jacobsen 2006a:190) W bibliografii:
Jacobsen, D.I. (2006a). Public Sector Growth: Comparing Politicians’ and Administrators’ Spending Preferences. Public Administration Vol. 84: 185–284.
Jacobsen, D.I. (2006b). The relationship between Politics and Administration: The Importance of Contingency Factors, Formal Structure, Demography and Time. Governance Vol. 19: 303–324.
Książka z dwoma lub trzema autorami
W tekście:
(Bjerke i Ind 2007:37) W bibliografii:
Bjerke, R. i N. Ind. (2007). Organisasjonsdrevet merkebygging. Oslo: Cappelen akademisk.
W tym przypadku tylko pierwszy autor powinien być odnotowany w systemie „nazwisko, inicjał”, kolejnych podajemy w systemie „inicjał, nazwisko”. Przed nazwiskiem ostatniego autora piszemy „i” (nie używamy znaku „&”). Jeśli mamy trzech autorów, między nazwiskiem pierwszego i drugiego umieszczamy przecinek:
W tekście:
(Brønn, Ihlen i Sjøbu 2009:15) W bibliografii:
Brønn, P.S., Ø. Ihlen i A. Sjøbu. (2009). Åpen eller innadvendt: omdømmebygging for organisasjoner. Oslo: Gyldendal akademisk.
Książka z więcej niż trzeba autorami
W tekście
(Andersen et al. 2006:15) W bibliografii:
Andersen, J., O.P. Askheim, I. Begg i I. Guldvik. (2006). Brukerstyrt personlig assistanse: kunnskap og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk.
W przypadku więcej niż trzech autorów w odnośniku umieszczamy informację „et al.” po nazwisku pierwszego autora. W bibliografii należy podać nazwiska wszystkich autorów.

Książka pod redakcją:
W tekście:
(Fermann 1997:12) W bibliografii:
Fermann, G. (red.). (1997). International politics of climate change: key issues and critical actors. Oslo: Scandinavian University Press.

Rozdział w antologii:
Tytuł rozdziału bez kursywy (i bez cudzysłowów!), tytuł antologii w kursywie.
W tekście:
(Spetalen 2005:43) W bibliografii:
Spetalen, H. (2005). Å strukturere en fagtekst. W: A. Howe, K. Høium, G. Kvernmo i I.R. Knutsen (red.). Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk. Lillestrøm: Høgskolen i Akershus, s. 269–327.
Organizacje i instytucje (publikacje bez nazwiska autora)
W tekście:
(Statistisk sentralbyrå 2008) W bibliografii:
Statistisk sentralbyrå. (2008). Økonomi og levekår for ulike grupper, 2007. Rapporter 16/2008. Oslo: Statistisk sentralbyrå.
Ustawy
W tekście
(NOU 2000: 14)
(St.meld. nr 17 (2006–2007))
(Varemerkeloven § 14) W bibliografii:
NOU 2000:14. Frihet med ansvar: om høgre utdanning og forskning i Norge. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.
St.meld. nr 17 (2006–2007). Eit informasjonssamfunn for alle. Oslo: Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
Varemerkeloven. Lov av 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker.

Prace magisterskie, licencjackie i doktorskie:
W tekście:
(Langeid i Moen 2007:10) W bibliografii:
Langeid, A. i I. Moen. (2007). Teamfunksjoner i ulike bedrifter og organisasjoner: en komparativ studie. Praca magisterska, Agder: Universitetet i Agder.
Artykuł z czasopisma:
Tytuł artykułu bez kursywy (i cudzysłowów), tytuł czasopisma w kursywie.
W tekście
(Ladegård 2008:37)
(Smith 1998:48) W bibliografii:
Ladegård, G. (2008). Mislykket ledelse. Magma 11 (2): 17–19.
Smith, J.M. (1998). The origin of altruism. Nature 393: 639–40.
Artykuł z więcej niż jednym autorem
W tekście:
(Aassve, Mazzuco i Mencarini 2005:90)

W przypadku więcej niż 3 autorów podajemy nazwisko tylko pierwszego, po którym piszemy „et al.” W bibliografii:
Aassve, A., S. Mazzuco i L. Mencarini. (2005). Childbearing and Well-being: A Comparative Analysis of European Welfare Regimes. Journal of European Social Policy 15 (4): 283–299.
__________________
Podajemy nazwiska wszystkich autorów (niezależnie od tego, ilu ich jest

Artykuł z gazety
Tytuł artykułu bez kursywy (i cudzysłowów), tytuł gazety w kursywie.
W tekście
(Langved 2007:5) W bibliografii:
Langved, A. (2007). Kraftig økning i selvmordsforsøk. Dagsavisen, 5. lutego 2007, 4–5.

Artykuł z gazety online:
W tekście:
(Haugnes 2008) W bibliografii:
Haugnes, G.M. (2008). Døtre uten norsk etikk. Aftenposten, 22. marca 2008. http://e24.no/utenriks/article2609636.ece (dostęp: 13.01.2009).
Dokument internetowy
W tekście:
(Lenhart et al.. 2007)

(Tine 2008)
(GVU’s 8th www user survey 1997) W bibliografii:
Lenhart, A., M. Madden, A.R. Macgill i A. Smith. (2007). Teens and Social Media. Pew Internet & American Life Project, http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Teens_Social_Media_Final.pdf (dostęp: 20.03.2016).
Tine. (2008). Årsrapport for TINE gruppa 2007, http://www.tine.no/binary?id=127316&download=true (dostęp: 20. 04.2008).
GVU’s 8th www user survey. (1997). http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/survey-1997-10/ (dostęp: 20.03.2004).
Ponowne odniesienie do tego samego dzieła, które przywołuje ostatni odsyłacz:
stosujemy skrót „Ibid.”
przykład:
Norwescy autorzy w latach 70, fascynowali się maoizmem (Andersen 1997:456), jednak po roku 1976 tendencja ta słabnie (Ibid.:500)

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 

Prawa autorskie

Periodyk (rocznik) "Studia Scandinavica" jest pismem naukowym. Autorzy publikowanych tekstów nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu współpracy. Poszczególne numery pisma udostępniane są na stronie internetowej Platformy Czasopism Wydziału Filologicznego UG (). Właścicielami praw autorskich są Autorzy tekstów oraz Redakcja "Studia Scandinavica". Odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich, ponoszą autorzy poszczególnych publikacji. Redakcja nie odpowiada za poglądy i konkluzje zawarte w publikowanych tekstach.

 

Polityka prywatności

Imię i nazwisko oraz adres e-mail wprowadzone przez użytkownika podczas rejestracji dostępne są wyłącznie dla Redakcji, nie są udostępniane osobom trzecim. Służą wyłącznie realizacji procesu wydawniczego.


The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.