Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Studia Scandinavica to interdyscyplinarne czasopismo naukowe gdańskich skandynawistów. Podejmując zagadnienia związane z językiem, literaturą, kulturą, historią nadbałtyckiego regionu Europy Północnej, wychodzi naprzeciw rosnącemu w Polsce zainteresowaniu Danią, Norwegią, Szwecją, Islandią, Finlandią. Publikuje efekty badawcze ekspertów, którzy wysoki poziom znajomości języków skandynawskich, współpracę międzynarodową, własny dorobek naukowy łączą z najnowszymi osiągnięciami nauk humanistycznych, językoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych, społecznych.

Publikowane w czasopiśmie artykuły mają na celu stworzenie bazy wiedzy dotyczącej krajów nordyckich oraz wypromowanie istotnych tematów, które z punktu widzenia ich autorów i redaktorów pisma stanowią twórczy wkład w humanistycznie nacechowaną wiedzę o krajach nordyckich w Polsce.

Do Studia Scandinavica przyjmowane są prace publikowane w językach skandynawskich i języku angielskim, co pozwala polskim skandynawistom nawiązać dialog z badaczami podobnych zagadnień w innych krajach, a formuła pisma nie wyklucza publikowania prac naukowców z zagranicznych ośrodków skandynawistycznych.

Wszystkie artykuły są recenzowane przez dwóch specjalistów, a dobór recenzentów jest uzależniony od merytorycznej zawartości poszczególnych numerów pisma.

Referencyjną wersją publikacji jest wersja elektroniczna.

Poszczególne numery "Studia Scandinavica" - także archiwalne skany dawnych zeszytów - dostępne są w postaci plików pełnotekstowych, można je darmowo pobierać jako pliki pdf.

 

Działy

EDITORIAL NOTE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

NOTA REDAKCYJNA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

FROM THE EDITORS

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ARTICLES

Main part

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ABOUT THE AUTHOR

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1.Zasady recenzowania tekstów przysyłanych do "Studia Scandinavica". Każdy tekst naukowy przysyłany do Redakcji "Studia Scandinavica" jest oceniany przez dwóch niezależnych recenzentów "zewnętrznych".
2. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom ani w przypadku przyjęcia tekstu do druku, ani w razie braku rekomendacji. Recenzenci nie znają tożsamości autorów recenzowanych prac (double-blinde review process).
3. Redakcja dokłada starań, aby osoby opiniujące pracę do druku nie były w żaden sposób związane z jej autorem - ani poprzez relacje osobiste, ani na zasadzie podległości służbowej czy też bieżącej współpracy naukowej.
4. Nazwiska recenzentów podawane są jeden raz w roku bez wskazania nazwiska recenzenta danego tekstu.
5. W przypadku bezdyskusyjnego przyjęcia tekstu do druku lub jednoznacznego jego odrzucenia recenzja nie jest udostępniana autorowi.
6. W razie konieczności dokonania poprawek w tekście szczegółowa opinia recenzentów, ze wskazówkami dotyczącymi owych poprawek, jest przekazywana autorowi przez redakcję, bez ujawniania nazwisk recenzentów.
7. Autor tekstu zobowiązany jest przesłać poprawioną wersję, uwzględniającą wskazówki recenzenta.

Podstawowe kryteria kwalifikacji nadesłanych tekstów do druku:
• podjęcie oryginalnego tematu badawczego,
• zastosowanie właściwego dla zrealizowania tematu instrumentarium badawczego,
• aktualność podjętej problematyki naukowej, mieszczącej się w formule czasopisma,
• poprawność językowa,
• zgodność formalna tekstu z ustalonymi przez Redakcję zasadami publikacji.

 

Harmonogram publikacji

15 maj 2014
15 listopad 2017

Call for papers:

31.01.2018

 

Polityka Open Access

Periodyk (rocznik) "Studia Scandinavica" jest pismem naukowym. Autorzy publikowanych tekstów nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu współpracy. Poszczególne numery pisma udostępniane są na stronie internetowej Platformy Czasopism Wydziału Filologicznego UG (). Właścicielami praw autorskich są Autorzy tekstów oraz Redakcja "Studia Scandinavica". Odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich, ponoszą autorzy poszczególnych publikacji. Redakcja nie odpowiada za poglądy i konkluzje zawarte w publikowanych tekstach.


This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Archiwizowanie

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More...

 

Studia Scandinavica

Studia Scandinavica, a interdisciplinary scientific journal of Polish specialists in Scandinavian studies, makes an effort to satisfy growing interest in northern areas of Europe. This interest generates a noticeable demand for expert knowledge which very often has a functional character, although it should avail itself of the most recent achievements offered both in humanities and social sciences.
Studia Scandinavica admits works written in Scandinavian languages and in English which enables specialists in Scandinavian studies to engage in a dialogue with specialists in similar fields in other countries. The format of the journal makes it possible for specialists from foreign Scandinavian studies centres to publish their works there.

 

WAŻNE TERMINY

CALL FOR PAPERS
Redakcja Studia Scandinavica zaprasza do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru czasopisma.
Zachęcamy do przesyłania artykułów dotyczących tematów skandynawskiego językoznawstwa,
literatury, historii i kultury, jak również recenzji książkowych. Redakcja przyjmuje teksty w
językach polskim, angielskim, duńskim, norweskim oraz szwedzkim. Termin nadsyłania materiałów to 31 stycznia 2018 roku. Zgłoszone artykuły oceniane będą przez dwoje niezależnych recenzentów, z zachowaniem zasady wzajemnej anonimowości (tzw. double-blinded peer-review). Teksty należy opracować redakcyjnie zgodnie z załączonymi wytycznymi i przesłać na adres k.drozdowska@ug.edu.pl


CALL FOR PAPERS

Studia Scandinavica invites papers as well as book reviews for the next issue of the journal on
the following themes: Scandinavian linguistics, literature, history and culture. Contributions are
welcome in Polish, English, Danish, Norwegian or Swedish. The submission deadline is January 31, 2018. Articles are selected for publication on the basis of a double-blind peer-review process. All submitted manuscripts should follow the attached editorial guidelines. Please send your texts to k.drozdowska@ug.edu.pl


CALL FOR PAPERS

Redaksjonskomiteen til Studia Scandinavica etterlyser tekster til tidsskriftets neste nummer. Vi
inviterer forskere til å sende inn artikler som tar opp temaer innen skandinavisk lingvistikk,
litteratur, historie og kultur samt bokanmeldelser. Studia Scandinavica publiserer tekster skrevet på polsk, engelsk, dansk, norsk eller svensk. Fristen for levering av tekstene er den 31. januar 2018. Tidsskriftet operer med dobbel-blind fagfellevurdering, som betyr at vitenskapelige artikler sendes til to anonyme fagfeller som uavhengig av hverandre avgjør kvaliteten på artikkelen. Alle tekstene bør bearbeides i tråd med den vedlagte tekniske veiledningen og sendes til k.drozdowska@ug.edu.pl

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD (2014)

REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF

Dr hab. Hieronim Chojnacki, prof. nadzw.(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland), filhch@ug.edu.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD
dr hab., prof. Hanna Dymel-Trzebiatowska (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland), filht@ug.gda.pl

dr hab., prof. Maria Sibińska (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland), films@ug.edu.pl

dr hab., prof. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland), finkw@univ.gda.pl

 

RADA NAUKOWA / ADVISORY EDITORIAL BOARD (2014)

Henning Howlid Wærp (The University of Tromsø - The Arctic University of Norway)

Sigrid Aksnes Stykket (The University College of Southeast Norway)

Yrjö Lauranto z Uniw w Helsinkach

Prof. dr Klaus Laalo z Uniwersytetu w Tampere (Finlandia), językoznawca

Dr hab. Kazimierz Musiał, prof. nadzw. Uniwersytet Gdański, politolog

Yrjö Lauranto z Uniwersytet w Helsinkach,Suomen kielen yliopistonlehtori /Universitetslektor i finska /University
Lecturer in Finnish Language/ Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos / Finska, finskugriska och nordiska
institutionen/Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies

Prof. dr hab. Nadezhda S. Bratchikova / Надежда С. Братчикова (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Rosja/Lomonosov Moscow State University, Russia) szefowa ugrofinistyki

 

BAZY REFERENCYJNE KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE (2014)

PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
- Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
- ARIANTA
- BazHum
- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
- Google Scholar

REPOZYTORIA I INSTYTUCJE NAUKOWE I AKADEMICKIE

- Repozytorium Dokumentów Elektronicznych Biblioteki Narodowej (Polska)
- CEON Biblioteka Otwarta (Polska)
- NUKAT Katalog Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych (Polska)
- Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

 

RECENZENCI / REVIEWERS (2017)

dr hab. Jan Balbierz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (jan.balbierz@uj.edu.pl)

dr Rafał Beszterda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (beszterda@gmail.com)

prof. dr hab. Ryszard Czarny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (ryszard.czarny@ujk.edu.pl)

dr Zsófia Domsa, Eötvös Loránd Tudományegyetem, ELTE, Budapeszt, Węgry (domsa.zsofia@btk.elte.hu)

dr Anna Drogosz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn (drogosz000@poczta.onet.pl)

prof. dr Mika Hallila, Uniwersytet Warszawski / Jyväskylän yliopisto, Finlandia (m.hallila@uw.edu.pl)

dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. nadzw., Uniwersytet Warszawski (k.hejwowski@uw.edu.pl)

dr Andreas Benedikt Jager, Universitetet i Stavanger, Norwegia (benedikt.jager@uis.no)

dr Pia Jarvad, Dansk Sprognævn, Dania (jarvad@dsn.dk)

dr Helena Karlsson, Eötvös Loránd Tudományegyetem, ELTE, Budapeszt, Węgry (e.helena.karlsson@gmail.com)

dr Piotr Klafkowski, Uniwersytet Szczeciński (piotr.klafkowski@usz.edu.pl)

dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw., Uniwersytet Gdański (arnold.klonczynski@ug.edu.pl)

dr Piotr Koprowski, Uniwersytet Gdański (piotrkoprowski12@wp.pl)

dr Mart Kuldkepp,UCL, Londyn, Wielka Brytania (m.kuldkepp@ucl.ac.uk)

dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw., Uniwersytet Warszawski (grzegorz.leszczynski@uw.edu.pl)

prof. emeritus Tom Lundskaer-Nielsen, UCL, Londyn, Wielka Brytania (t.lundskaer-nielsen@ucl.ac.uk)

dr Inessa I. Morozova, Narodowa Akademia Nauk Białorusi w Mińsku, Białoruś

dr hab. Bolesław Mrozewicz, prof. nadzw., Uniwersytet im. Adama Miciewicza w Poznaniu (bmrozewicz@gmail.com)

dr Elżbieta Muciek, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (elzbieta.muciek@poczta.umcs.lublin.pl)

prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Uniwersytet Śląski (bernadeta.niesporek-szamburska@us.edu.pl)

prof. Jens E. Olesen, Greifswalds Universitet, Greifswald, Niemcy (olesen@uni-greifswald.de)

prof. Ivars Orehovs, Latvijas Universitāte, Ryga, Łotwa (ivars.orehovs@lu.lv)

dr Włodzimierz Pessel, Uniwersytet Warszawski (scandic@pnet.pl)

dr Grzegorz Piotrowski, Europejskie Centrum Solidarności (g.piotrowski@ecs.gda.pl)

dr Andrzej Skalimowski, IHN PAN (a.skalimowski@gmail.com)

dr Katarzyna Tunkiel, Universitetet i Stavanger, Norwegia (katarzyna.tunkiel@gmail.com)