STAŻ DYDAKTYCZNY GDAŃSKICH RUSYCYSTEK W GRODZIEŃSKIM UNIWERSYTECIE PAŃSTWOWYM IM. JANKI KUPAŁY, 628-630

Joanna Mampe, Marta Noińska

Abstrakt


Sprawozdanie z wymiany naukowo-dydaktycznej

Bibliografia


И. Красковская. «Караоке по-русски» как один из приёмов работы над фонетикой

в иностранной аудитории. „Studia Rossica Gedanensia” 2015, t. 2, s. 137–146.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)