Z DOROBKU POLSKIEJ LEKSYKOGRAFII DZIEDZINOWEJ: BOTANIKA, 485-566, doi.org/10.26881/srg.2017.4.27

Katarzyna Wojan

Abstrakt


On the achievements of Polish specialised lexicography: botany

The article documents the achievements of Polish lexicographers (terminologists, encyclopaedists, ethnobotanists, herbalists) in botany. It contains a comprehensive list of 831 lexicographic works published in Poland in the years 1472–2017, including terminology dictionaries, encyclopaedias, indexes, glossaries, botanical atlases, alphabetical
compendia, guides, etc. The bibliography is comprehensive and annotated. The bibliographical material was extracted from library catalogues of various academic institutions and scientific centres in Poland, catalogues of publications, as well as from scientific works (monographs, articles) in the field of phytology and ethnobotany.

Key words

Polish lexicography, terminography, botanical dictionaries, encyclopaedic dictionaries, science, bibliography of dictionaries, phytology, herbarium.

Abstrakt

Artykuł dokumentuje dorobek polskich leksykografów (terminologów, encyklopedystów, etnobotaników, zielnikoznawców i in.) w dziedzinie botaniki. Zamieszczono obszerny wykaz 831 opracowań leksykograficznych, wydanych w Polsce w latach 1472–2017. Do opracowań słownikarskich zaliczono teksty różnego gatunku, takie jak
słowniki terminologiczne, encyklopedyczne, spisy, indeksy, glosariusze, atlasy botaniczne, ułożone alfabetycznie kompendia, przewodniki itd. Bibliografia ma charakter kompleksowy i adnotowany. Materiał do bibliografii wyekscerpowany został z rozproszonych katalogów bibliotecznych instytucji naukowych i ośrodków naukowo-dydaktycznych w Polsce, katalogów wydawniczych, a także z prac naukowych (monografii, artykułów) z zakresu fitonimiki i etnobotaniki.

Słowa kluczowe

Polska leksykografia dziedzinowa, terminografia, słowniki botaniczne, słowniki encyklopedyczne, naukoznawstwo, bibliografia słowników, fitonimika, zielniki.

Bibliografia


Anton Schneeberger. [W:] Internetowy polski słownik biograficzny. [Online:] (dostęp: 1.06.2017).

Bela Z. Etymologia i pierwotne znaczenia wyrazów lek i leczyć. „Gazeta Farmaceutyczna”, marzec 2011, s. 16–28. [Online:] (dostęp: 25.08.2017).

Chodurska J. Ze studiów nad fitonimami rękopiśmiennych zielników wschodniosłowiańskich XVII–XVIII wieku. Seria Prace Monograficzne. Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 360. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003.

Chodurska J. Nazwy roślin w rosyjskim tłumaczeniu „Zielnika” Szymona Syreniusza. [W:] W świecie Słowian. Szkice z dziejów leksykologii i leksykografii. Red. nauk. H. Chodurska, A. Mażulis-Frydel, A. Radzik. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013, s. 47–64.

Jankowiak L.A. Słownictwo medyczne Stefana Falimirza. T. 1: Początki polskiej renesansowej terminologii medycznej. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Seria Język na Pograniczach, 27. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2005.

Jankowiak L.A. Słownictwo medyczne Stefana Falimirza. T. 2: Słownik. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Seria Język na Pograniczach, 31. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2006.

Karnecka M. Słownik Jana Stanki – najbogatszy zabytek przyrodniczy średniowiecza. „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1976, t. 10, Wrocław, s. 119–155.

Katalog dzieł gospodarskich i nauk przyrodzonych, księgarni i składu nut muzycznych, G. Gebethnera i R. Wolffa. Warszawa: Krakowskie-Przedmieście nr 17, w Pałacu hr. Stan. Potockiego, 1861.

Mańkowski A. ks. Karol Ferdynand Ney. „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1925, t. VI, nr 11, s. 141–157.

Rogowska E. Kaszubskie nazwy roślin uprawnych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998.

Szcześniak K. Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny. Wyd. 2 popr. Gdańsk–Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013 (+ CD-ROM).

Waniakowa J. Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim. Zagadnienia ogólne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

Waniakowa J. Osobliwe procesy fonetyczne w gwarowych wyrazach zapożyczonych na przykładzie nazw roślin. [W:] Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Ed. K. Balleková, G. Múcsková, Ľ. Králik. Bratislava: Veda 2015, s. 203–210.

Zimny L. Leksykografia rolnicza. „Fragmenta Agronomica” 2008, nr 4. [Online:] (dostęp: 6.08.2017).
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)