TYPOLOGIA ROSYJSKO-POLSKICH BŁĘDÓW JĘZYKOWYCH DZIECKA DWUJĘZYCZNEGO, 151-165, doi.org/10.26881/srg.2017.4.11

Radosław Kaleta

Abstrakt


Typology of Russian-Polish language errors of a bilingual child

The article presents a typology of errors made by a bilingual (Russian-Polish) girl, mostly in Polish, but also in Russian. The typology is divided into interference errors (from the second mother tongue) and errors caused by insufficient knowledge of the language system (caused by various reasons) both in Polish and Russian. Lapsological analysis showed some analogies with errors made by foreigners as well as Polish-Russian interlingual analogies.

Key words

Russian, Polish, language error, linguistic analogy, interference, child’s language, mother tongue, bilingualism.

Abstrakt

W artykule przedstawiono typologię błędów dwujęzycznej (rosyjsko-polskiej) dziewczynki, popełnianych głównie w języku polskim, choć także rosyjskim. W typologii uwzględniono błędy interferencyjne (z drugiego języka ojczystego/macierzystego) oraz błędy spowodowane nieopanowaniem (z różnych przyczyn) systemu zarówno języka polskiego, jak i rosyjskiego. Analiza wykazała pewne analogie lapsologiczne w porównaniu z błędami cudzoziemskimi oraz szereg analogii międzyjęzykowych polsko-rosyjskich.

Słowa kluczowe

Język rosyjski, język polski, błąd językowy, analogia lapsologiczna, interferencja, język dziecka, język ojczysty/macierzysty, dwujęzyczność rodzinna.

Bibliografia


Dąbrowska A., Dobesz U., Pasieka M. Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.

Dąbrowska A. Składniowa konstrukcja dysmorficzna jako błąd kompleksowy. „Poradnik Językowy” 2012, nr 6, s. 82–93.

Dąbrowska A., Pasieka M. Błąd językowy – co to takiego? Rozważania o błędzie językowym w glottodydaktyce polonistycznej. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2015, t. 22, s. 25–26.

Foland-Kugler M. Uczymy polskiego na Wschodzie. Poradnik metodyczny. Warszawa: Wydawnictwa CODN, 1998.

Gasek B. Лексико-семантическая интерференция в процессе перевода (на материале русского и польского языков). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2012.

Gliwińska-Kotynia J. Najczęstsze błędy Polaków uczących się języka rosyjskiego. [W:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców. Red. M. Biernacka i M. Wojenka-Karasek. Łódź: Piktor, 2011, s. 210–216.

Harczuk Z. Interferencja języka polskiego w procesie nauczania języka rosyjskiego. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972.

Kaleta R. Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna. Warszawa: Katedra Katedra Białorutenistyki. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski, 2015.

Gębal P.E. Glottodydaktyka porównawcza jako nowa subdyscyplina glottodydaktyki. „Lingwistyka Stosowana” 2014, t. 10, s. 39–42.

Kaleta R. Dyskusja nad błędem językowym w wybranych polskich pracach językoznawczych wydanych w latach 1978–2008 (przegląd). „Lingwistyka Stosowana” 2009, t. 1, s. 151–171.

Kaleta R. Glottodydaktyczne błędy analogiczne na przykładzie języka polskiego i języka białoruskiego. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2015, t. 22, s. 319–335.

Kaleta R. Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna. Warszawa: Katedra Katedra Białorutenistyki. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski, 2015.

Kaleta R. O polsko-białorusko-rosyjskiej homonimii międzyjęzykowej w ujęciu glottodydaktycznym. [W:] Wokół homonimii międzyjęzykowej. Red. M. Majewska. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2017 (w druku).

Korzeniewska-Rogalewicz J. Błąd leksykalny a dydaktyka języka obcego. Na materiale języka rosyjskiego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1986.

Kozielewski I. Słownik wyrazów o podobnym brzmieniu a odmiennym znaczeniu w języku rosyjskim i polskim. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959.

Kusal K. Rosyjsko-polski słownik homonimów międzyjęzykowych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.

Przechodzka G., Miodunka W. Kompetencja językowa polskich maturzystów. Na podstawie testów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym C2. Analiza jakościowa. „Polonistyka” 2006, nr 8, s. 6–17.

Rożek Т. Słownik wyrazów obcych. „Gość Niedzielny”, nr 26, z dn. 2 lipca 2017, s. 58–59.

Velísnká M. Family bilingualism. Charles University in Prague. Faculty of Education. Department of English Language and Literature. Supervisor: Paed Dr Marie Hofmannová. Prague 2007. [Online:] (dostęp: 20.08.2017).

Wewiór B. Błędy gramatyczne i leksykalne. [W:] Z problematyki błędów obcojęzycznych. Red. F. Grucza. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.

Wróblewska-Pawlak K. Naturalna dwujęzyczność, czyli o dwujęzycznym wychowaniu dzieci. „Języki Obce w Szkole” 2013, nr 1, s. 88–97.

Хамраева Е.А. Русский язык для детей-билингвов: теория и практика. Учебное пособие. Москва: Билингва, 2015.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)