PROCESY PRZYSWAJANIA, UCZENIA SIĘ I UŻYCIA JĘZYKA, 141-150, doi.org/10.26881/srg.2017.4.10

Marian Szczodrowski

Abstrakt


Processes of acquisition, learning, and using language

This paper considers the following processes: (1) the acquisition of language by a child, who in stages masters a specific stock of vocabulary and grammatical rules, constructing at the same time his/her own linguistic store-mechanism; (2) learning the first language or a foreign language in educational circumstances, in which theoretical knowledge of the language system is acquired, and a theoretical knowledge of the development of communicative competences and abilities (c.f. first language), although in the case of a foreign language, the learner acquires organized lexical-grammatical material, which constitutes the basis for the receptive and productive use of it; (3) the use of language in daily communicative situations and in cognitive-research work, as
a result of which the inventory of expressions in the used language increases.

Key words

Language acquisition ab initio, competences and abilities, glottodidactics and its divisions, mental and linguistic products.

Abstrakt

Przedmiotem rozważań są następujące procesy: (1) Przyswajania (akwizycji) języka przez dziecko, które opanowuje stopniowo określony zasób słownictwa i reguł gramatycznych, budując jednocześnie własny magazyn-mechanizm językowy. (2) Uczenia się języka ojczystego lub obcego w warunkach edukacyjnych, gdzie zdobywa się i wiedzę teoretyczną o systemie języka, i o doskonaleniu jego sprawności i umiejętności komunikacyjnych (por. język ojczysty), a w przypadku języka obcego uczący przyswaja uporządkowany materiał leksykalno-gramatyczny, stanowiący podstawę receptywnego i produktywnego operowania nim. (3) Posługiwania się językiem w codziennych
sytuacjach komunikacyjnych oraz w pracy badawczo-poznawczej, w wyniku której powiększa się inwentarz wyrazów używanego języka.

Słowa kluczowe

Przyswajanie języka ab initio, sprawności i umiejętności, glottodydaktyka i jej podział, wytwory duchowe i językowe.

Bibliografia


Beeh V. Sprache und Spracherlernung. Unter mathematisch-biologischer Perspektive. Berlin–New York: Walter de Gruyter, 1981.

Dirven R. Was ist Hörverstehen? Synopse vorhandener Theorien und Modelle. [W:] A. Schumann, K. Vogel, B. Voss (Hrsg.). Hörverstehen. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1984, s. 19–40.

Felix S.W. Psycholinguistische Aspekte des Zweitsprachenerwerbs. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1982.

Górski K. Rozważania teoretyczne. Literatura – Muzyka – Teatr. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wydawnictwo, 1984.

Jäger L. Einführung in die Sprachtheorie. „Linguistik und Didaktik” 1980, nr 41, s. 1–42.

Parreren C.F. van. Lernprozeß und Lernerfolg. Braunschweig: Georg Westermann Verlag, 1972.

Piaget J. Strukturalizm. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1972.

Strohner H. Textverstehen, Kognitive und kommunikative Grundlagen der Sprachverarbeitung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1990.

Szczodrowski M. Zweistufige Dekodierung der fremdsprachlichen (Informations-)Signale. „Studia Niemcoznawcze” („Studien zur Deutschkunde”) 2013, t. 52. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki, s. 299–306.

Szczodrowski M. Zweistufige Kodierung fremdsprachlicher Informationen. „Studia Niemcoznawcze” („Studien zur Deutschkunde”) 2013, t. 52. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki, s. 307–314.

Vollmer H.J. Spracherwerb und Sprachbeherrschung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1982.

Zabrocki L. Kybernetische Modelle der sprachlichen Kommunikation. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum, 1975.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)