РУССКИЕ И НОВОГРЕЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ СКОРОСТЬ ДЕЙСТВИЯ, 72-80, doi.org/10.26881/srg.2017.4.05

Piotr Siwczak

Abstrakt


Concept of speed in Russian and Modern Greek phraseology

Due to social and cultural changes, a 21st century man more and more often expects fast and effective solutions enabling him to realize his resolutions, overcome difficulties or achieve success. The article is devoted to the comparative study of Russian and Modern Greek phraseological units expressing the speed of action. The author attempts to define the semantic structure and points out principal similarities and differences in the use of those expressions in daily communication.

Key words

Russian phraseology, Modern Greek phraseology, speed, linguistics, comparative studies.

Abstrakt

Koncept ‘szybkość’ we frazeologii rosyjskiej i nowogreckiej

W rezultacie zaistniałych przemian społecznych i kulturowych człowiek XXI wieku coraz częściej oczekuje szybkich i skutecznych metod realizacji własnych postanowień, pokonywania trudności czy osiągnięcia sukcesu. Artykuł jest próbą komparatywnego przedstawienia rosyjskich i nowogreckich frazeologizmów wyrażających znaczenie szybkości akcji, określenia ich struktury semantycznej oraz wskazania zasadniczych
podobieństw i różnic w użyciu tychże jednostek w codziennej komunikacji.

Słowa kluczowe

Frazeologia rosyjska, frazeologia nowogrecka, szybkość, językoznawstwo, komparatystyka.

Bibliografia


Войнова Л.А., Жуков В.П., Молотков А.И., Федоров А.И. Фразеологический словарь русского языка. Под ред. A И. Молоткова. Москва: Издательство «Русский язык», 1978.

Греческий сленг. [Online:] (20.06.2017).

Мокиенко В.М. Новая русская фразеология. Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża, 2003.

Мокиенко В.М. Словарь сравнений русского языка: 11 000 единиц. Санкт-Петербург: Норинт, 2003.

Фразеологический словарь русского литературного языка. [Online:] (20.06.2017).

Хориков И.П., Малев. М.Г. Новогреческо-русский словарь: около 67 000 слов. Под ред. Т. Пападопулоса, П. Пердикиса. Москва: Издательство «Русский язык», 1980.

Яранцев Р.И. Русская фразеология. Около 1500 фразеологизмов. Москва: Издательство «Русский язык», 1997.

Straś E. Kategoria intensywności we frazeologii języka polskiego i rosyjskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008.

Δεμίρη-Προδρομίδου Ε., Νικολαΐδου-Νέστορα Δ., Τρύφωνα-Αντωνοπούλου Ν. Η γλώσσα των ιδιωτισμών και των εκφράσεων. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2002.

Μπαμπινιώτης Γ. Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Κηφισιά: Κέντρο Λεξικολογίας, 2012.

Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα. [Online:] (20.06.2017).

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2003.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)