O ROSYJSKOŚCI SYNTETYZMU 'PÓŁTORATONÓWKA', 55-58, doi.org/10.26881/srg.2017.4.03

Jan Wawrzyńczyk

Abstrakt


The note is devoted to the history of the Polish word półtoratonówka. The question is
raised about the beginning and extinction of its Russian connotation.

Key words

Russianism, univerbation, półtoratonówka, polutorka truck, translation.

Резюме

О русскости универба 'półtoratonówka'. Заметка посвящена истории польского слова półtoratonówka. Ставится вопрос о зарождении и угасании его русской коннотации.

Ключевые слова

Pусизм, универб, półtoratonówka, полуторка, полуторатонка, перевод.

Bibliografia


Goetel F. Czasy wojny. Londyn: nakł. Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas”, 1955.

Niekrasow W. W okopach Stalingradu. Przekł. J. Jędrzejewicz. Wyd. 9. Warszawa: Czytelnik, 1966.

Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985-1992. Cz. 2: P–Ż. Red. T. Smółkowa. Kraków: Wydawnictwo IJP PAN, 1999.

Smółkowa T. Nowe słownictwo polskie. Badania rzeczowników. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

Sołżenicyn A. Krąg pierwszy. Przeł. M. Kaniowski. Paryż: Instytut Literacki, 1970.

Szałamow W. Opowiadania kołymskie. I: Pierwsza śmierć. Przeł. J. Baczyński. Gdańsk: Atex, 1991.

Wawrzyńczyk J. 250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień. T. 1. Wyd. 2 poszerz. Warszawa: BEL Studio, 2016.

Солженицын А. Собрание сочинений в шести томах. Т. 3: В круге первом. Frankfurt/Main: Посев, 1969.

Шаламов В. Собрание сочинений в шести томах. Т. 1. Москва: Tерра – Книжный клуб, 2004.

Ю. Л. Яворская. Очерки по русско-польским языковым взаимодействиям. Szczecin: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1983.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)