Życiorys Prof. dra hab. Leszka Moszyńskiego

Krystyna Szcześniak

Abstrakt


Tekst prezentuje biogram naukowy wybitnego slawisty Prof. dr hab. Leszka Moszyńskiego, związanego m.in. z Uniwersytetem Gdańskim, przygotowany na dziesiątą rocznicę śmierci.

Bibliografia


Geografia niektórych zapożyczeń niemieckich w staropolszczyźnie. Prace Komisji Filologicznej. T. XV, z. 3. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954.

Wyrównania deklinacyjne w związku z mazurzeniem polskim, ruskim, połabskim. Prace Językoznawcze 21. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960.

Język Kodeksu Zografskiego. Część 1. Imię nazywające (rzeczownik). Monografie Slawistyczne 31. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Część 2: Imię określające i zastępcze (przymiotnik, liczebnik zaimek). Monografie Slawistyczne 52. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.

Cytaty ewangelijne w tekście Kodeksu Supraskiego. [W:] Проучвания върху Супрасълския сборник, старoбългарски паметник от X век. София 1980, s. 45–50.

Slavisches Reflexivverbum griechisches Medium in der kirillomethodianischen Evangelienüberzetzung. [W:] Symposium Methodianum. Beiträge der Internationalen Tagung in Regensburg zum Gedenken an der 1100. Tagestag des heiligen Method. Neuried: Hieronymus, 1988, s. 633–640.

Die vorchristliche Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft. Köln–Weimar–Wien: Böhlau Verlag, 1992.

Izbrana vprašanija staropoljske in staroslovenske leksikografije (Jan Mączyński 1564 – Matija Kostelec 1680). „Slavistična Revija” 47. Ljubjana 1999, s. 109–121.

Fragmenty Dziejów Apostolskich macedońskiego Apostoła z Wranesznicy wobec serbskiego Apostoła Maticy serbskiej. [W:] Делото на Блаже Конески (Остварувања и перспективи). Скопје: МАНУ, 2002, s. 271–297.

Autorytet Cyryla i Metodego a stała rewizja ich przekładu Ewangelii. [W:] Autorytety i normy. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2003, s. 321–333.

Biblia Szymona Budnego. Charakterystyka przekładu. [W:] Biblie staropolskie. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych Polska Akademia Nauk, 2003, s. 41–48.

Wstęp do filologii słowiańskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Wydanie 2. poprawione i uzupełnione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)