O hiszpańskich dyplomatach w Rosji XVIII wieku uwag kilka

Cezary Taracha, Pablo de la Fuente

Abstrakt


A few remarks on the Spanish diplomats in the 18th century Russia

Abstract

In the 18th century diplomatic relations between Spain and Russia became constant
and from 1761 the Spanish embassy in Saint Petersburg operated on a continuous
basis. In the period between 1727 and 1808 there were 26 Spanish diplomats working
in the diplomatic posts of Saint Petersburg (Moscow), including 13 heads and 13
secretaries of the Spanish diplomatic mission. The social background, education and
preparation for duties of the aforementioned personnel are the key issues tackled in
the paper. The authors postulate that Spanish diplomats in Russia were typical representatives
of the 18th century diplomatic corps.

Key words
diplomacy, Spanish-Russian relations, 18th century

Abstrakt

W XVIII wieku relacje dyplomatyczne pomiędzy Hiszpanią a Rosją przybrały
charakter trwały, a od 1761 roku hiszpańska ambasada w Petersburgu funkcjonowała
w sposób ciągły. W okresie od 1727 do 1808 roku na placówce w Petersburgu (Moskwie)
pracowało 26 hiszpańskich dyplomatów, w tym 13 szefów oraz 13 sekretarzy
poselstwa. Ich pochodzenie społeczne, formacja oraz przygotowanie do służby stanowią
główny przedmiot rozważań niniejszego tekstu. Autorzy stawiają tezę, że dyplomaci
pracujący w Rosji są typowymi przedstawicielami osiemnastowiecznego korpusu
dyplomatycznego.

Słowa kluczowe
dyplomacja, relacje hiszpańsko-rosyjskie, XVIII wiek

Bibliografia


Alemparte Guerrero A. Las relaciones hi spano-rusas en el siglo XVIII. Un relevante papel de marinos y militares españoles. „Revista de Historia Naval” 2004, nr 87, s. 7–44.

Barratt G. Russia in Pacific waters, 1715–1825. A Survey of the Origins of Russia’s Naval Presence in the North and South Pacific. University of British Columbia Press Pacific Maritime Studies. Vancouver – London: UBC Press, 1981.

Kovacs M. La primera reacción del estado español a la aparición de Rusia como una gran potencia. Instrucciones del rey Felipe V al. conde de Bena, ministro plenipotenciario en Rusia (1741). „Hispania” 1999, nr 9, s. 565–586.

Ozanam D. La diplomacia de los primeros Borbones (1714–1759). „Cuadernos de Investigación Histórica” 1982, nr 6, s. 179.

Ozanam D. Les diplomats espagnols du XVIII siècle. Introduction et répertoire biographique (1700–1808). Seria Collection de la Casa de Velázquez, 64. Collection de la Maison des pays ibériques, 72. Madrid: Casa de Velázquez – Bordeaux: Maison des pays ibériques, 1998, s. 496–497.

Sánchez Diana J.M. Relaciones diplomáticas entre Rusia y España en el siglo XVIII (1780–1783). „Hispania” 1952, nr 12, s. 590–605.

Schop Soler A.M. Die spanisch-russischen Beziehungen im 18. Jahrhundert. Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1970.

Schop Soler A.M. Un siglo de relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Rusia 1733–1783. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección General de Relaciones Culturales, 1984.

Taracha C. Order Złotego Runa dla księcia Alberta. [W:] Studia nad sztuką Renesansu i Baroku. T. IV. Red. J. Lileyko. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000, s. 253–262.

Taracha C. Prywatna korespondencja hrabiego Arandy z Warszawy (1760–62). „Roczniki Humanistyczne KUL” 2000, t. 48, z. 2, s. 293–311.

Taracha C. Kilka uwag o kaplicach przy hiszpańskich placówkach dyplomatycznych w krajach niekatolickich (XVIII wiek). [W:] Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. A. Barańska, W. Matwiejczyk. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2010, s. 215–230.

Taracha C. Kilka uwag na temat kaplicy przy hiszpańskim poselstwie w Rosji drugiej połowy XVIII wieku. [W:] Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ. Red. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 683–688.

Taracha C. Sekrety hiszpańskiej ambasady w Rosji. Matryca szyfrowa księcia de Liria z 1727 roku. „Studia Rossica Gedanensia” 2015, t. 2, s. 360–370.

Taracha C. Hiszpańscy dyplomaci z kręgów wojskowych w XVIII wieku. Zarys problematyki. [W:] Między misją a profesją. Ewolucja roli dyplomaty w stosunkach międzynarodowych na przestrzeni dziejów. Red. R. Simiński, A. Szczepańska-Dudziak. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016, s. 115–120.

Volosiuk O. La política exterior de España (1789–1793) según los diplomáticos rusos.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)