Patriota powszechnego absurdu. In memoriam Wadim Sidur

Zbigniew T. Szmurło

Abstrakt


The Patriot of the Universal Nonsense in Memoriam Vadim Sidur

Abstract

The article is devoted to the works of the Moscow artist, Vadim Sidur, on the occasion
of the 30th anniversary of his death. Vadim Sidur (1924–1986), an outstanding Soviet
artist – a sculptor, a graphic artist and also a sensitive poet and prose writer, remained
unknown for many decades. His works were barely tolerated in the Soviet Union. At
present, he is considered an avant-garde artist, but his compositions still provoke and
even trigger aggression. In Poland, his works are waiting for the full exploration and
for presentation in exhibition showrooms.

Key words
Soviet Union, Russia, Poland, the art, the sculpture, the poetry, Vadim Sidur, Grob-
Art, the anniversary of the death

Abstrakt

W artykule zostaje przypomniana twórczość moskiewskiego artysty Wadima Sidura
w 30 rocznicę śmierci. Wadim Sidur (1924–1986) wybitny radziecki twórca – rzeźbiarz,
grafik, rysownik, a także wrażliwy poeta i autor utworów prozatorskich – przez wiele dziesięcioleci był nieznany. Jego twórczość była zaledwie tolerowana w Związku
Radzieckim. Obecnie jest zaliczany do grona artystów awangardowych, ale jego dzieła
nadal prowokują i wywołują nawet agresję. W Polsce jego twórczość czeka na pełne
odkrycie i zaprezentowanie w salonach wystawowych.

Słowa kluczowe
Związek Radziecki, Rosja, Polska, sztuka, rzeźba, poezja, Wadim Sidur, Grob-Art,
rocznica śmierci

Bibliografia


Bob J. Tvar súčasníka. „Kultúrny život” 21.05.1965.

Drawicz A. Pamięci Dimy Sidura (1924‒1986). „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 30.

Drawicz A. Pocałunek na mrozie. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1990.

Jakimowicz A. Współczesna eschatologia Rosji i zachodu. Wygodny obóz koncentracyjny czy niewygodny łagier? „Kamena” 1991, nr 2.

Kluczyński A.P. Sidur Beit Polin. Modlitewnik na dni powszednie, szabaty i święta. „Rocznik Teologiczny” 2015, t. 57, z. 3.

Kowalska B. Polska awangarda artystyczna 1947‒1970. Warszawa 1975, s. 90.

Maleša S. Sve ljubavi Vadima Sidura. „Osvobodenje” 29.04.1968.

Mianowska J. Rosyjska literatura emigracyjna i literatura rosyjskiej opozycji wewnętrznej w komentarzach. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998.

Mianowska J. Świat Wadima Sidura (Мир Вадима Сидура). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999.

Mianowska J. Библейские сюжеты в творчестве Марка Шагала и Вадима Сидура. [W:] Andruszko Cz. (red.). Библейские мотивы в русской литературе. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2000.

Mianowska J. В. Сидур ‒ эмиграция внутрь себя. „Studia Rossica” t. 10: O literaturze rosyjskiej nowej i dawnej. Red. W. Skrunda. Warszawa 2000.

Mianowska J. Вадим Сидур и Карл Аймермахер «О деталях поговорим при свидании...». [Rec.]. „Polilog. Studia Neofilologiczne” 2014, nr 4, s. 317‒321.

Mianowska J. Диссиденство по-сидуровски, [W:] В. Гопман и др. (ред.). Русское Зарубежье ‒ духовный и культурный феномен. Материалы международной научной конференции. Москва: Новый Гуманитарный Университет Натальи Нестеровой 2003, s. 226‒235.

Mianowska J. Диссидентство Вадима Сидура в контексте его переписки с Карлом Аймермахером. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossicа” 2008, nr 8, s. 121‒132.

Mianowska J. Еврейская тематика в творчестве Марка Шагала и Вадима Сидура. „Studia Rossica Posnaniensia” 1998, nr 28.

Nativ. G. (red.). Sidur Beit Polin. Modlitewnik na dni powszednie, szabaty i święta. Warszawa: Związek Postępowych Gmin Żydowskich w Polsce, 2015.

Rab Z. Vadyim Szidurnal. „Új Írás” 1970, nr 3.

Radziwinowicz W. Prawosławna bojówka Boża Wola terroryzuje życie artystyczne w Moskwie. „Gazeta Wyborcza” 24.08.2015. [Online:] (dostęp: 1.09.2016).

Radziwinowicz W. Prawosławni talibowie robią porządek w Rosji. „Gazeta Wyborcza” 27.08.2015. [Online:] (dostęp: 01.09.2016).

Spitzer S. (tłum. i obj.). Modły Izraelitów na dni powszednie i święta, uroczystości i posty oraz obrządki i ceremonje religijne. Kraków: Nakładem S. Spitzera, 1926.

Suchanek L. /anonimowo/. Wadim Sidur. „Arka” 1985, nr 11, s. 114‒116.

Szmurło Z. T. Wadim Sidur. „Kwartalnik Galeria EL” 1986, nr 11‒12.

Szmurło Z.T. Rzeźby ‒ pytania Wadima Sidura. „Tygiel. Kwartalnik Elbląski” 1996, nr 19‒20, s. 44‒62.

Szmurło Z.T. Sztuka naszych przyjaciół. „Kwartalnik Galeria EL” 1988, nr 16, s. 78.

Szmurło Z.T. Twórczość Wadima Sidura. Praca magisterska napisana w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej i Radzieckiej Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dra Jerzego Godwoda. Gdańsk 1988.

Szmurło Z.T. W pracowni rzeźbiarza. „Dziennik Bałtycki” 1.08.1986.

Szmurło Z.T. Wadim Sidur ‒ rzeźbiarz i poeta. „Tygiel. Kwartalnik Elbląski” 1994, nr 12.

Vadim Sidur. Plastik, Grafik. 1957‒1974. Eine Ausstellung der Universität Konstanz vom 30.04.2015.‒20.05.1975. Konstanz: Die Universität, 1975.

Абовина Г. Крепящее мастерство ваяния. «Советская культура» 1957 (18.05.), s. 2.

Аймермахер К. (сост.) «Человек одинок в этом мире, художник же одинок вдвойне...». Из переписки Вадима Сидура и Карла Аймермахера. Авт. введение Юлии Сидур. «Октябрь» 1998, № 7, s. 107‒147. [Online:] (1.09.2016.).

Андреевская А. Памятник современному состоянию. (Интервью у К. Аймермахера). [Online:] (01.09.2016.).

Бенедиктов К. О Вадиме Сидуре в контексте. «Православие и Мир» 17.08.2015. [Online:] (01.09.2016.).

Быков З.Н. (ред.). Московское Высшее Художественно­Промышленное Училище (бывшее Строгановское). (1825‒1965). Москва: Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, 1965.

Бычков В.В. Эстетический опыт России на рубеже тысячелетия. «Эстетика: Вчера. Сегодня, Всегда» 2006, № 2, s. 22.

Воловников В. Скульптуры Вадима Сидура в Германии. „Partner” 2013, № 1 (184).

Геннис Г., Нольде Н. Она помогала дару. Не стало Юлии Сидур ‒ вдовы художника, скульптора, прозаика и поэта ‒ Вадима Сидура. «Новая Газета» 2006, № 68. [Online:] < http://2006.novayagazeta.ru/nomer/2006/68n/n68n-s27.shtml> (1.09.2016.).

Гинзбург В. Скульптуры, которых мы не видим. «Литературная Газета» 29.04.1987.

Гладков Э. И создал ГРОБ-АРТ. Фотоальбом о жизни и творчестве замечательного художника В. Сидура. Москва: Радуница, 1998.

Голубева О.Л., Лаврентьев А.Н., Бурганов А.Н., Бурый В.П., Ганцева Н.Н. Строгановская школа композиции. К 180-летию основания МГХПУ им. С.Г. Строганова. Москва: «Сварог и К» 2005.

Зименко В., Пути и перепутья. «Советская Культура» 1957, № 97.

Издевательски ёрнический текст направлен на оскорбление религиозных чувств христиан, «Русская народная Линия» 17.10.2015. [Online:]

(1.09.2016.).

Кучеренко Г. Есть ли вообще современный стиль? «Советская Культура» 1963 (05.01.).

Лаврентьев А.Н., Сазиков А.В., Курасов С.В., Заева-Бурдонская Е.А. Строгановка. 190 лет русского дизайна. Москва: Русский мир, 2016.

Лернер Л. Взывающий. «Еврейский Обозреватель» 2014, № 11 (263), s. 16.

Мак И. О «гроб-арте» Вадима Сидура вспомнили к юбилею. „The Newspaper Art. Russia” 17.07.2014. [Online:] (1.08.2016.).

Мармелова М. В этом ли истоки нового?. «Советская Культура» 25.09.1956.

Мяновска И. Диссиденство по-сидуровски. [W:] В. Гопман и др. (ред.). Русское Зарубежье ‒ духовный и культурный феномен. Москва: Ровый гуманитар, Университет Натальи Нестеровой, 2003.

Мяновска И. Еврейская тематика в творчестве Марка Шагала и Вадима Сидура. „Studia Rossica Posnaniensia” 1998, nr 28, s. 29‒36.

Салтыков А. Об антиискусстве и уважении. «Православие и Мир» 18.08.2015. [Online:] (1.09.2016.).

Сидур В. и К. Аймермахер. «О деталях поговорим при свидании...». Переписка, составление, подготовка текста и комментарии В. Воловникова. Москва: Издательство Российская Политическая Энциклопедия, 2004.

Сидур В. Памятник современному состоянию. Миф. Москва: Вагриус, 2002.

Сидур В. Памятник современному состоянию: Миф. «Знамя» 1992, № 8, s. 9‒68; 1992, № 9, s. 114‒179.

Сидур В. Самая счастливая осень. [Online:] (01.09.2016.).

Сидур В. Самая счастливая осень. Стихотворения 1983‒1986 гг., Москва: Отдел Культуры исполкома Перовского райсовета. Постоянная экспозиция работ Вадима Сидура, 1990.

Сидур В., Аймермахер K. О деталях поговорим при свидании... Переписка. Сост., подготовка текста и комментарии В. Воловникова. Москва: Издательство РОССПЭН, 2004.

Сидур М. Вадим Сидур: очерк творчества на фоне событий, Москва: Московский государственный музей Вадима Сидура, 2004.

Сидур М. Выставка в галерее журнала «Знамя», 2002 год, ноябрь. «МИФ ВАДИМА СИДУРА». К 10-летию журнальной публикации «Памятника современному состоянию». [Online:] (15.09.2016).

Сидур М. Миф Вадима Сидура. «Знамя» 2003, № 1. [Online:] (1.09.2016.).

Сидур Ю. «Время, когда не пишут дневников и писем...». Хроника одного подвала. Дневники 1968‒1973. Москва АИРО-XXI – Санкт-Петербург: Алетейя, 2015.

Сидур Ю. Пришелец и пенсионерка, Москва: Время, 2005.

Сидур Ю. Роза Террестриэл. Роман о запретном счастье или любовная драма чужого мира. Москва: Время, 2003.

Сидур Ю., Аймермахер К. Время новых надежд… Переписка 1986–1992. Москва: АИРО-XXI, 2014.

Шульгина Е.Н., Пронина И.А. История Строгановского училища. 1825‒1918. Российская академия художеств. Москва: ООО ТИД Русское слово-РС, 2002.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)