ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА МАРЦЕЛИНЫ ГРАБСКОЙ

Żanna SŁADKIEWICZ

Abstrakt


sprawozdanie z wydarzenia naukowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Wojan K. Bibliografia dorobku naukowego prac Profesor Marceliny Grabskiej. [B:] Imiona komunikacji językowej, czyli demakijażowanie sensów. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marcelinie

Grabskiej. Red. K. Wojan, Ż. Sładkiewicz, A. Hau przy udziale K. Wądołowskiej-Lesner. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, c. 33–57.

Wojan K. Podwójny Jubileusz Profesor Marceliny Grabskiej. „Gazeta Uniwersytecka. Pismo Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego” 2015, № 3 (147), Czerwiec–Lipiec, c. 14–17.

Wojan K., Sładkiewicz Ż., Hau A., Od Redaktorek. [B:] Imiona komunikacji językowej, czyli demakijażowanie sensów. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marcelinie Grabskiej. Red. K. Wojan,

Ż. Sładkiewicz, A. Hau przy udziale K. Wądołowskiej-Lesner. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, c. 7–11.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)