DOKTOR STANISŁAW ULASZEK ARTYSTA — NAUCZYCIEL — TŁUMACZ LAUDACJA Z OKAZJI JUBILEUSZU 45-LECIA PRACY AKADEMICKIEJ

KATARZYNA WOJAN

Abstrakt


laudacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abdulla K. Yarımçıq èlyazma. Bakı: „XXI”–YNE, 2004.

Chmielewska J. Niepełna historia Oguzu (Kamal Abdulla: Zagadkowy rękopis). „Nowe Książki” 2009, nr 11 (1098), s. 34.

Dede Korkut Kitabı. (I hisse, II hisse, III hisse, IV hisse, V hisse). Tertibinde M. Erginin. Ankara Üniversitesi Basımevi, 1964.

Demirchyan D. Vardanank'. Patmakan vep. Erevan: Haypethrat, 1943.

Dębska K. Problemy translatoryki. „Estetyka i Krytyka” 2009/2010, nr 17/18, s. 249–254.

„e-teatr.pl”. [Online:] (25.08.2015).

Grabska M. Gdańska rusycystyka — rozwój i kierunki badań. [W:] Tradycje gdańskiej humanistyki. Red. J. Borzyszkowski, C. Olbracht-Prondzyński. Gdańsk: Instytut Kaszubski, 2008, s. 186.

Kursy i egzaminy certyfikacyjne z języka rosyjskiego na Uniwersytecie Gdańskim. [W:] Portal „Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego”, cop. FRUG 2010. [Online] (6.08.2015).

Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka w Gdańsku (w 25-lecie istnienia). Red. B.M. Jankowski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1971.

Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka. 1945–1985. Red. A. Czekanowicz. Gdańsk: Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka, 1985.

Pawelec A. Alfa i Omega. „Przekładaniec” 2011, nr 22–23, s. 360–363.

Pisowicz A. Wstęp. [W:] Demirczian D. Wartanidzi. Wojownicy Wartana Mamikoniana. Powieść historyczna w dwóch tomach. T. 1. Przeł. S. Ulaszek. Oprac. A. Pisowicz. Kraków: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich — Księgarnia Akademicka, 2014, s. 5–8.

Programy spektakli z lat 1967–1980. Gdańsk: Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka, 1967–1980.

Ricoeur P., Torop P. O tłumaczeniu. Przeł. [z franc.] T. Swoboda, [z ros.] S. Ulaszek. Wstępem poprzedził E. Balcerzan. Przekład cytatów anglo- i niemieckojęzycznych E. Rajewska. Seria Literatura i Okolice. Red. naukowy serii B. Żyłko. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.

„Sygnatury24.pl. Baza sygnatur porcelany”. Zespół sygnatury24.pl. [Online:] (25.08,2015).

Torop P. Przekład całkowity. Przeł. Stanisław Ulaszek. [W:] P. Ricoeur, P. Torop. O tłumaczeniu. Przeł. [z franc.] T. Swoboda, [z ros.] S. Ulaszek. Seria Literatura i Okolice. Red. naukowy serii B. Żyłko. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 60–327.

Ulaszek S. Od tłumacza. [W:] Abdulla K. Zagadkowy rękopis. Przeł. S. Ulaszek. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009, s. 3.

Wywiad. Rozmowa ze S. Ulaszkiem przeprowadzona przez K. Wojan. Gdańsk-Zaspa, dn. 30.08.2015.

Zając G. Dawno, dawno temu w krainie Oguzów... [W:] Abdulla K. Zagadkowy rękopis. Przeł. S. Ulaszek. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009, s. 5–8.

Zaświadczenie [o zweryfikowaniu ob. S. Ulaszka]. Ministerstwo Kultury i Sztuki. Departament Teatru, Muzyki i Estrady. Podkomisja Weryfikacyjna. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Sztuki, 1973.

Абдулла К. Неполная рукопись. Роман. Pеревод с азербайджанского В. Ибрагимоглу. Серия Мир современной прозы. Москва: Хроникер, 2006.

Абдуллабекова Г.Г. Азербайджанско-польские литературные связи ХIХ ХХI веков (Учебное пособие). Баку: Мутарджим, 2012.

Азаров Ю.П. Групповые люди. Москва: Советский писатель, 1990.

Веллер М.И. Легенды Невского проспекта cборник рассказов. Санкт-Петербург: Астрель, 1993.

Давидовский В.Я., Давидовский Я.В. Несокрушимая и легендарная. Альтернативная историческая фантастика. Inc. Cleveland: IGO-America, 1998.

Довлатов С.Д. Полковник говорит — люблю. Ann Arbor: Ardis, 1983.

Садур Н.Н. Чудная баба (пьеса в двух частях). Москва: Союзтеатр, 1989.

Теер Е. Польский перевод романа Камала Абдуллы «Неполная рукопись». „Литературный Азербайджан” 2008, nr 1. [Online] (5.08.2015).

Тороп П. Тотальный перевод. Тарту: Издательство Тартуского университета, 1995.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)