Георгий Александрович Малютин Польский вопрос в русской общественно-политической мысли в 1830-е – начале 1860-х гг. Москва — Санкт-Петербург: Нестор-История, 2013, 206 ss.

ZBIGNIEW OPACKI

Abstrakt


recenzja książki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Śliwowska W. Petersburg i społeczeństwo rosyjskie wobec kwestii polskiej w przededniu i w czasie powstania styczniowego. [W:] Powstanie styczniowe 1863–1864. Wrzenie. Bój. Europa. Wizje. Red. S. Kalembka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.

Малютин Г.А. Польский вопрос в русской общественно-политической мысли в 1830-е — начале 1860-х гг. Москва — Санкт-Петербург: Нестор-История, 2013.

Nowak A. Ofiary imperium — imperium jako ofiara. Przyczynek do interpretacji. [W:] Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia. Red. A. Nowak. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.

Рудницкая Е.Л. Русская мысль после 14 декабря 1825 года. Москва: Эдиториал УРСС, 1999.

Kurpis G. Społeczeństwo rosyjskie wobec powstania listopadowego. [W:] Powstanie listopadowe 1830–1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania. Red. W. Zajewski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.

Orłowski J. Z dziejów antypolskiej obsesji w literaturze rosyjskiej. Od wieku XVIII do roku 1917. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.

Малинова О.Ю. Общество, публика, общественность в России середины XIX — начала XX века. Отражение в понятиях практик публичной коммуникации и общественной самодеятельностии. [W:] Понятия о России. К исторической семантике имперского периода.

В 2-х томах. Ред. А.И. Миллер, Д. Сдвижков, И. Ширле. Т. 1. Москва: Новое литературное обозрение, 2012, s. 428–463.

Głębocki H. Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856–1866). Kraków: Arcana, 2000.

Wspomniana Bibliografia stanowi załącznik do publikacji: Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Red. A. de Lazari. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2006.

Kurpis G. Aleksander Hercen a emigracja polska w latach 1847–1870. Gdańsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1964.

Śliwowscy W. i R. Aleksander Hercen. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.

Walicki A. W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964 [wyd. 2: Warszawa 2002].

Walicki A. Aleksander Hercen przed rokiem 1850. [W:] A. Hercen. Pisma filozoficzne. T. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965, s. VIII–XLIII.

Walicki A. Twórca „rosyjskiego socjalizmu”. [W:] A. Hercen. Pisma filozoficzne. T. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

, s. VII–XLVIII.

Walicki A. A. Hercen. Kwestia polska i geneza pewnych stereotypów. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1991.

Walicki A. Słowianofile rosyjscy wobec kwestii polskiej. [W:] Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Red. L. Jaśkiewicz et al. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1985.

Opacki Z. Turańsko-azjatyckość Rosji w polskiej i rosyjskiej myśli społeczno-politycznej XIX–XX wieku. [W:] Zagadnienie rosyjskie. Myślenie o Rosji. Oglądy i obrazy spraw rosyjskich. Red. M. Bohun, J.

Goćkowski. Kraków: Secesja, 2000.

Grabski A.F. Perspektywy przeszłości. Studia i szkice historiograficzne. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1983, s. 222–278.

Grabski A.F. U początków euroazjatyckiej koncepcji dziejów Rosji. Franciszek H. Duchiński. [W:] Centrum i regiony narodowościowe w Europie od XVIII do XX wieku. Red. E. Wiśniewski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998, s. 43–58.

Kurpisowa G. Poglądy Iwana Aksakowa na kwestię polską. „Zeszyty naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Historia” 1977, 6, s. 34–35.

Walicki A. „Polska jako przedmurze” z perspektywy myślicieli rosyjskich dziewiętnastego wieku. [W:] Kultura staropolska — kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. S. Bylina et al. Warszawa: Semper, 1997, s. 76–78.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)