Z INFORMACJI NAUKOWEJ — ROSSICA I SOVIETICA W BIBLIOGRAFII PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO. BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH ZA LATA 1862–2015

KATARZYNA WOJAN

Abstrakt


On scholarly information — Rossica and Sovietica
in the bibliography of Polish writings. Bibliographical database for the years 1862–2015

The following article contains the bibliography of Polish literature focusing on Russian issues (Rossica), as well as on socio-historical Soviet issues (Sovietica) correlated with them. The presented register considers 349 bibliographic units altogether, all of which were printed in the years 1862–2015. It has been divided into two parts. The first part
consists of a list of 22 lexical-bibliographical dictionaries in the field of Russian studies, the second part consists of a list of 327 bibliographic and biobibliographic works.
The presented lists of bibliographic materials constitute an attempt to fill in the existing gaps in the field of Polish bibliographic lexicography. The Author’s intention is also to make an attempt to provide a bibliographic summary of the history of the
research of Polish-Russian relations in different areas of knowledge, which has a tradition of over one hundred and fifty years. The study is of an interdisciplinary nature. The created bibliographic database is to serve as a useful compendium for the Russian studies.

Key words
Bibliography, bibliographistics, biobibliographistics, scientific information, lexicography, dictionary, Russian studies, Rossica, Sovietica, Polono-Rossica, Russia, the Soviet Union.

Abstrakt
Niniejszy artykuł zawiera bibliografię bibliografii piśmiennictwa polskiego, którego obiekt zainteresowania stanowią rossica, a także skorelowane z nimi społeczno-historycznie sovietica. Prezentowany rejestr bibliografii uwzględnia łącznie 349 pozycji bibliograficznych, które ukazały się w latach 1862–2015. Został on podzielony na dwie części. Na część I składa się wykaz 22 słowników leksykalno-bibliograficznych z zakresu rusycystyki, część II tworzy spis 327 pozycji bibliografii i biobibliografii.
Przedstawione wykazy materiałów bibliograficznych stanowią próbę wypełnienia luki w polsko-rosyjskim dziale leksykografii bibliograficznej. Zamierzeniem autorki jest również próba dokonania bibliograficznego podsumowania półtorawiekowej historii badań relacji polsko-rosyjskich w różnych obszarach wiedzy. Badania mają charakter interdyscyplinarny. Stworzona bibliograficzna baza danych z założenia ma pełnić rolę przydatnego kompendium w rusycystycznej informacji naukowej.

Słowa kluczowe
Bibliografia, bibliografistyka, biobibliografistyka, informacja naukowa, leksykografia, słownik, rusycystyka, rossica, sovietica, polono-rossica, Rosja, Związek Radziecki.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego za Rok... Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki — Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Red. Zofia Rudnik-Karwatowa. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1992–.

Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw. [Online] (10.07.2015).

Biografik. [Online:] (10.07.2015).

Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1946–1970]. T. 1–2. Oprac. zespół pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe, 1970–1972.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)