SEKRETY HISZPAŃSKIEJ AMBASADY W ROSJI. MATRYCA SZYFROWA KSIĘCIA DE LIRIA Z 1727 ROKU

CEZARY TARACHA

Abstrakt


Secrets of the Spanish Embassy in Russia. The cipher of the Prince of Liria from 1727

In 1727 the Prince of Liria arrived in Petersburg as an ambassador of the king Philippe V. The main purpose of his mission was to get Russian help for Spanish plans of invasion of Great Britain. Among the papers that the diplomat received before he left Madrid there was a cipher for maintaining a secret correspondence with his court. This article is devoted to an analysis of this document, its structure, encoded and encoding elements, collaterals and to the evaluation of its value.

Key words
Cryptography, diplomacy, Spanish-Russian relations, XVIII century, prince de Liria.

Abstrakt
W 1727 roku przybył do Petersburga w charakterze ambasadora króla Filipa V książę de Liria. Głównym celem jego misji było pozyskanie wsparcia Rosji dla hiszpańskich planów inwazji na Wielką Brytanię. Wśród dokumentów, jakie dyplomata otrzymał Sekrety hiszpańskiej ambasady w Rosji. Matryca szyfrowa księcia de Liria z 1727 roku 359
przed wyjazdem z Madrytu, znajdowała się matryca szyfrowa do prowadzenia sekretnej korespondencji z dworem. Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie tego dokumentu, jego konstrukcji,
strukturze, elementom kodowanym i kodującym, dodatkowym zabezpieczeniom oraz ocenie jego wartości.

Słowa kluczowe
Dyplomacja, kryptografia, książę de Liria, relacje hiszpańsko-rosyjskie, XVIII wiek.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bazylow L. Historia Rosji. Wyd. 3 uzup. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.

D. Jacobo Stuart, hijo del Mariscal de Berwick, embajador en Rusia. Conferencia pronunciada en la Escuela Diplomática el dia 5 de mayo de 1951. Madrid: Escuela Diplomática, 1951.

Hall E.T. Bezgłośny język. Przeł. R. Zimand i A. Skarbińska. Słowo wstępne M. Płachecki. Seria Biblioteka Myśli Współczesnej. Plus Minus Nieskończoność. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.

Llabres J.B. Los buques de la marina imperial rusa en Baleares (1769–1914). „Revista General de Marina” 1972, nr 182, s. 121–137.

Lynch J. El siglo XVIII. Seria Libros de Historia. Barcelona: Editorial Crítica, 1989.

Ozanam D. Les diplomats espagnols du XVIII siècle. Introduction et répertoire biographique (1700–1808). Seria Collection de la Casa de Velázquez, 64. Collection de la Maison des pays ibériques, 72. Madrid: Casa de Velázquez — Bordeaux: Maison des pays ibériques, 1998.

Palacio Atard V. Una ignorada misión diplomática a Rusia en 1741. [W:] Homenaje académico a D. Emilio García Gómez. Real Academia de la Historia. Madrid: La Academia, 1993.

Ridríguez Polo M. El duque de Liria a su paso por Polonia. „Eslavística Complutense” 2008, nr 8, s. 207–231.

Sánchez Diana J.M. Relaciones diplomáticas entre Rusia y España en el siglo XVIII (1780–1783). „Hispania” 1952, nr 12, s. 590–605.

Schop Soler A.M. Die spanisch-russischen Beziehungen im 18. Jahrhundert. Veröffentlichungen des Osteuropa-Institutes München. Wiesbaden:Otto Harrassowitz, 1970.

Schop Soler A.M. Un siglo de relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Rusia 1733–1783. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección General de Relaciones Culturales, 1984.

Sutor J. Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wyd. 4 zm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.

Taracha C. Szyfr Felipe Rodrígueza z 1726 roku. [W:] Ojczyzna i wolność. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E.M. Ziółek. Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 81. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000, s. 725–744.

Volosiuk O. La política exterior de España (1789-1793) según los diplomáticos rusos. „Investigaciones Históricas” 1998, 18, s. 123–137.

Taracha C. Europa Środkowa i Wschodnia w hiszpańskiej myśli politycznej XVIII w. Pedro de Aranda o Rosji. [W:] Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli humanistycznej i politycznej. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 500. Rocznicy urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Piotrków Trybunalski ― Wolbórz, 19–20 września 2003 roku. Red. J. Kukulski. T. 1: Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli politycznej. Red. J. Kukulski. Toruń: Adam Marszałek, 2004, s. 365–374.

Taracha C. Kilka uwag na temat kaplicy przy hiszpańskim poselstwie w Rosji drugiej połowy XVIII wieku. [W:] Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ. Red. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 683–688.

Taracha C. Algunas consideraciones sobre la cuestión rusa y turca en la política española de la época de Carlos III. „Teka Komisji Historycznej” 2012. T. 9, s. 53–75.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)