Z FILOLOGII ŚLEDCZEJ. DIALOG FILMOWY JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY O PRZESTĘPSTWIE

GRZEGORZ OJCEWICZ

Abstrakt


From investigative philology. Film script as a source of information on a crime

The author of the following article uses the script of Vladimir Parshikov’s 2011 film Sergei Yesenin 1925–2010. A film conversation as yet another source of information on Sergei Yesenin’s death. The statements of the film characters offer little known or obscure facts concerning the poet’s death. The author’s own commentary serves to provide explanation in problematic fragments in the story and to interpret the material
with regard to the new method of studying texts, offered by investigative philology.

Key words
Investigative philology, Vladimir Parshikov, Sergei Yesenin, film script.

Резюме
Из следственной филологии. Фильмовые диалоги как источник знаний о преступлении

В данной статье автор подходит к фильмовым диалогам из русского фильма Владимира Паршикова Сергей Есенин 1925–2010. Фильм-беседа (2011) как к очередному источнику знаний о смерти Сергея Есенина. Высказывания отдельных героев фильма содержат неизвестную широким кругам воспринимателей — или мало
известную — информацию о гибели поэта. Авторские комментарии разъясняют более трудные места и интерпретируют фильмовый материал с точки зрения нового метода изучения текста, какие предлагает следственная филология.

Ключевые слова
Следственная филология, Владимир Паршиков, Сергей Есенин, фильмовые диалоги.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bobińska H., Ojcewicz G. Zabójstwo wielkiego mistrza Wernera von Orseln. Kwidzyn: Kwidzyńskie Centrum Kultury — Gdynia: Wydawnictwo Region, 2015.

Majakowski W. Wiersze i poematy. Wybór przekładów opracował A. Ważyk. Warszawa: Książka i Wiedza, 1949.

Menahem Mendel Beilis. [Online] (20.05.2013).

Ojcewicz G. Czy przekaz z tamtego/innego świata jest przekładem? [W:] Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. T. 2: Kultura i język. Seria „Między Światami — Między Słowami”. Red. B. Jeglińska, K. Kodeniec, A. Krawczyk-Łaskarzewska, J. Nawacka. Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015, s. 35–47.

Ojcewicz G. Z filologii śledczej. O Aleksandrze Gilarewskim, obducencie zwłok Siergieja Jesienina — raz jeszcze. „Studia Rossica Gedanensia” 2014, nr 1, s. 391–408.

Ojcewicz G. Wokół śmierci Sergiusza Jesienina, czyli Tekst poetycki jako źródło wiedzy o przestępstwie. „Slavia Orientalis” 2008, nr 4, s. 463–483.

Ojcewicz G., Włodarczyk R., Zajdel D. Zabójstwo Sergiusza Jesienina. Studium kryminalistyczno-

-historycznoliterackie. Przeł. z ros. G. Ojcewicz. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2009.

Pismo Święte Nowego testamentu w przekładzie z greckiego. Oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2002.

Браун Н. Есенин и ложь. Доколе вместе? [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.

Дело Бейлиса. [Online] (20.05.2013).

Интервью В. Паршикова с М.В. Алхимовой. [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.

Косоротов Д.П. Основные правила составления судебно-медицинских актов о вскрытии мертвых тел. Санкт-Петербург: Типография Я.Трей, 1900.

Лучкина С. Двадцать лет спустя, или что осталось от версии о самоубийстве С. Есенина к 2009 году. [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.

Лучкина С. Дело Сергея Александровича Есенина. Тайна на века, или Так получилось? [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.

Лучкина С. Пятый угол Пятого номера. [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.

Москвина З. Иллюзия одного расследования, или Очерк о работе Комиссии Есенинского комитета при Союзе писателей СССР по выяснению обстоятельств смерти С.А. Есенина в 1989–1993 гг. [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа 2011.

Москвина З. О Гиляревском. [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.

Правовой нигилизм. [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.

Прокопенко А. Утоли моя печали... [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.

Прокушев Ю. В поисках истины... [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.

Рассказ Екатерины Ивановны Есениной. [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.

Смерть Сергея Есенина. Документы. Факты. Версии. Материалы Комиссии Всероссийского писательского есенинского комитета по выяснению обстоятельств смерти поэта. Составители Ю.Л. Прокушев, М.В. Стахова. Москва: Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, 2003.

Фомин В.К. Сергей Есенин. Обстоятельства гибели. Аналитические исследования адвоката, заведующего Православной юридической консультацией. Под общей ред. Светланы Петровны Есениной, племянницы поэта. Изд. 2-е, испр. и доп. Воронеж: Воронежский госпедуниверситет, 2010.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)