РИТМЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА ("СИМФОНИЯ ГОРОДСКОГО ДНЯ" ДАНИИЛА АНДРЕЕВА)

DANIEL BANASIAK

Abstrakt


Rhythms of the big City ("Symphony of the city’s day" by Daniil Andreyev)

The article is devoted to the poem Symphony of the city’s day (1950) by Daniil Andreyev. This literary work exhibits the motifs associated with the theme of the city, in particular work and holiday, civilization and utopia, sport and science, creativity and freedom, as well as spiritual, mental and physical human needs. An innovative synthesis
of poetry and symphony music contributes to the presentation of the dynamics of the capital in its various aspects and symbolically expresses the religious, historical and philosophical worldview of the poet. There are the poet’s views on the implementation of the master plan for the socialist reconstruction of Moscow (1935), and the feeling
of an impending catastrophe along with the presentation of a metaphysical ideal. The similarity of the literary symphony to its classical prototype derives from the four parts’ structure of Andreev’s literary work, as well as from the tones, rhythms, tempos
and semantics, adequate to the musical symphony.

Key words
Poetic symphony, poem, literary genetics, Daniil Andreyev, “Moscow text”.

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest poematowi Daniiła Andriejewa "Symfonia dnia miejskiego" (1950). W analizowanym utworze pojawiają się motywy, związane z tematem miasta, szczególnie motyw pracy i świętowania, cywilizacji i utopii, sportu i nauki, twórczości i wolności, oraz duchowych, psychicznych i cielesnych potrzeb człowieka. Nowatorstwo syntezy gatunku poematu i muzycznej symfonii, jak też novum środków poetyckich sprzyjać ma takiemu przedstawieniu dynamiki stolicy w jej różnorodnych rejestrach, by symbolicznie wyrażała religijny, historyczny i filozoficzny światopogląd poety. W utworze prezentowane są bowiem poglądy pisarza zarówno na temat dokonujących się w radzieckiej stolicy zmian, związanych z planem socjalistycznej rekonstrukcji
Moskwy (1935), jak i przeczucia nadciągających katastrof oraz obrazy metafizycznego ideału. Podobieństwo symfonii literackiej do jej klasycznego prototypu zasadza się zarówno na czteroczęściowej kompozycji Andriejewowskiego utworu, jak też na tonacji, rytmach, tempie i semantyce, adekwatnych do symfonii muzycznej.

Słowa kluczowe
Symfonia poetycka, poemat, gatunek literacki, Daniił Andriejew, „moskiewski tekst”.

Ключевые слова
Поэтическая симфония, поэма, литературный жанр, Даниил Андреев, «московский текст».

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Андреев Д.Л. Русские боги. [В:] Д.Л. Андреев. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1–2. Москва: Русский путь, 2006.

Белый А. Сочинения в двух томах. Т. 1. Москва: Издательство «Художественная литература», 1990.

Дашевская О.А. Жизнестроительный проект Даниила Андреева. [В:] Даниил Андреев. Pro et contra. Личность и творчество Д.Л. Андреева в оценке публицистов и исследователей. Ред. Г.Г. Садиков-Лансере. Санкт-Петербург: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2010, с. 78–102.

Лебедева E. Красное солнце. [Online] (27.10.2015).

Луцевич Л.Ф. «Серебряный век» русской поэзии. Кишинев: Лумина, 1994.

Риман Г. Музыкальный словарь. Перевод с нем. Б.П. Юргенсон. Москва: ДиректМедиа Паблишинг, 2008.

Романов Б. Вестник, или жизнь Даниила Андреева. Москва: Феория, 2011.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)