ТЕЛЕСНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ Я–ТЫ В РАССКАЗЕ МАСКА ИВАНА БУНИНА; 319-327

Neonila Pawluk

Abstrakt


Corporeality in the Me–You relationship in Ivan Bunin’s
short story "Masque"

The paper will be devoted to Ivan Bunin’s short story "Masque" (1930). The analysis will focus on the motives of body and corporeality in the Me–You relationship and it will be based on the writings of French phenomenological thinkers Gabriel Marcel and Maurice Merleau-Ponty, Russian philosophers Lew Karsawin and Mikhail Bachtin as well as on Carl-Gustav Jung’s psychoanalysis. In the story, the atmosphere and the circumstances of the meeting and the relations between the characters are presented in the sensualist way. Gestures, mimicry, tone, smell and the way of communicating play a crucial role. The analysis shows that the protagonist’s body has a symbolic function. On the one hand, it embodies beauty which raises admiration but, on the other hand, it is a masque hiding a lonely woman who desires love and understanding.

Cielesność w relacji Ja–Ty w opowiadaniu "Maska" Iwana Bunina

Artykuł jest poświęcony interpretacji opowiadania Iwana Bunina "Maska" (1930). Przedmiotem analizy jest ciało i cielesność w relacji Ja–Ty. Bazę teoretyczną stanowią pracę fenomenologów francuskich: Gabriela Marcela, Maurice’a Merleau-Pontiego, dzieła filozofów rosyjskich: Lwa Karsawina i Michaiła Bachtina, a także teksty z dziedziny psychoanalizy Carla-Gustawa Junga. W utworze Maska atmosferę spotkania i przebieg relacji pomiędzy bohaterami pisarz przedstawia w sposób sensualistyczny. Kluczową rolę odgrywają: gesty, mimika, tembr głosu, zapach i in. Przeprowadzona analiza pokazuje, że ciało głównej bohaterki zyskuje sens naddany, symboliczny. Z jednej strony eksponowany jest fizyczny aspekt ciała i jego piękno, wzbudzające zainteresowanie i podziw, z drugiej ciało (twarz) jest — maską, osłoną, pod którą kryje się nieszczęśliwa, samotna kobieta, pragnąca miłości
i zrozumienia.

Pełny tekst:

Bez nazwy PDF

Bibliografia


Бахтин М. Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство, 1979.

Бердяев Н. Проблема человека. «Путь»1936, № 50. [Online]

Бунин И. Темные аллеи. Повести, рассказы. Москва: Экмсо, 2011.

Иванов B.B. Маска как элемент культуры. [В:] Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 4: Знаковые системы культуры, искусства и науки. Москва: Языки славянских культур, 2007, с. 333–344.

Ильин И. О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин — Ремизов — Шмелев. Мюнхен: Типографія Обители преп. Іова Почаевскаго в Мюнхен — Оберменцинг 1959.

Карсавин Л.П. Пролегомены к учению о личности. «Путь» 1928, № 12, с. 32–46.

Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870–1953. Франкфурт-на-Майне. Москва: Посев, 1994.

Марченко Т.B. Опыт архетипического прочтения рассказа «Руся». К интерпретации поздней бунинской прозы. [В:] Ежегодник Дома русского зарубежья им. Александра Солженыцина. Вып. I. Москва: Дом русского зарубежья им. А. Солженыцина, 2010, с. 107–140.

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. Перевод И. Вдовиной, Санкт-Петербург: Ювента — Наука 1999.

Марсель Г. Метафизический дневник (1928–1933). Перевод Ю.В. Быстрова. Серия: «Слово о сущем». Санкт-Петербург: Наука, 2005.

Марсель Г. Метафизический дневник (1928–1933). [B:] Г. Марсель. Быть и иметь. Перевод И.Н. Полонской. Новочеркасск: Сагуна, 1994.

Сливицкая О. Повышенное чувство жизни. Мир Ивана Бунина. Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 2004.

Софронова Л. Маска как прием затрудненной идентификации. [В:] Культура сквозь призму идентичности. Отв. ред. Л.А. Софронова, Н.М. Филатова. Москва: Индрик 2006, с. 343–359.

Цимборска-Лебода М. Собака в мифологической картине мира Федора Сологуба. [В:] Звери и их репрезентации в русской культуре. Труды Лозаннского cимпозиума 2007. Под. ред. Л. Геллера, А. Винаградовой де ля Фортель, Санкт-Петербург: Балтийские сезоны, 2010, с. 138–130.

Энциклопедия символов, знаков, эмблем. Под ред. В. Телицына. Москва: Локид-пресс, Рипол классик, 2005.

Энциклопедия сверхъестественных существ. Под ред. К. Королева. Москва: Эксмо, Мидгард, 2005.

Юнг К.Г. Психологические типы. Перевод С. Лорие. Санкт-Петербург: Азбука, 2001.

Coelho P. Jung i cztery maski. [B:] Wojownik Światła. Wydanie 213. [Online] (11.11.2013).

Cymborska-Leboda M. Женщина и/как Другой в философском и художественном дискурсах. [B:] Kobieta i / jak Inny. Red. M. Cymborska-Leboda, А. Gozdek. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu

Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, c. 12–20.

Cymborska-Leboda М. Любовные истории и дискурс телесности в прозе писателей русской диаспоры в Париже (З. Гиппиус, М. Осоргин, Г. Газданов, И. Бунин). [B:] «Z Polskich Studiów

Slawistycznych». Seria 12: Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka. Red. L. Suchanek, K. Wrocławski. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Komitet Słowianoznawstwa, 2012, с. 37–43.

Cymborska-Leboda M. К учению о личности. Об одной эмиграционной статье Льва Карсавина (в контекстуальном освещении). [В:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty — Estetyka — Recepcja. Red. A. Woźniak, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013, с. 61–70.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)