МЕЖДУ ПОЭТИКОЙ И ПОЭЗИЕЙ. НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О СТИХАХ ГЛЕБА ГЛИНКИ; 239–247

Franciszek Apanowicz

Abstrakt


Between poetics and poetry. A few remarks about poems by Gleb Glinka

The article is an attempt of deepened reading of a few chosen poems by Gleb Glinka, the Russian poet of the second emigration wave. As a professional literary scholar, dealing with the poem theory in particular, he was familiar with all versification techniques and used to apply them in his poetry with great mastery. In his poetic arsenal he had lexical games (juggling with the meaning of words), syntax innovations, as well as different intertextual references: irony, pastiche, parody, literary polemics, numerous reminiscences etc. Although he stood on a traditional ground of poetics rules, in reality Glinka was in fact modern, more often than not using poetic means of avantgarde and post avantgardism.


Między poetyką a poezją. Kilka uwag o wierszach Gleba Glinki

Artykuł jest próbą pogłębionego czytania kilku wybranych wierszy Gleba Glinki, rosyjskiego poety emigracyjnego drugiej fali. Jako profesjonalny literaturoznawca, w szczególności zajmujący się teorią wiersza, doskonale znał wszystkie techniki wersyfikacyjne i stosował je w swojej poezji z dużą maestrią. Do arsenału jego chwytów poetyckich, nie tylko wersyfikacyjnych, należą między innymi gry leksykalne (żonglowanie
znaczeniami słów), innowacje składniowe, a także różnego rodzaju nawiązania intertekstualne: ironia, pastisz, parodia, polemika literacka, rozliczne reminiscencje itp. Mimo iż wyznawał on tradycjonalistyczne poglądy na zasady poetyki, w swojej praktyce poetyckiej jest Glinka w istocie nowoczesny, nierzadko czerpiąc ze środków poetyckich awangardy i nurtów postawangardowych.

Pełny tekst:

Bez nazwy PDF

Bibliografia


Apanowicz F. Pod prąd czy z prądem? Uwagi o życiu i twórczości Gleba Glinki. [B:] Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX i XXI wieku. Tom jubileuszowy dedykowany profesor Halinie Waszkielewicz. Red. A. Skotnicka, J. Świeży. Seria Rosja — Myśl — Słowo — Obraz. T. XVII. Kraków: Scriptum, 2014, s. 307–323.

Акимов В.М. Глинка Глеб Александрович. [B:] Русская литература ХХ века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь. В 3 т. Под общей редакцией Н.Н. Скатова. Москва: Олма-Пресс Инвест, 2005.

Ахматова А. «Мне ни к чему одические рати...». [В:] А. Ахматова. Сочинения. Ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппов. Т. I. 2-е изд., пересмотренное и дополненное. Вашингтон: Международное литературное содружество, 1967, с. 251.

Витковский Е. Наедине с Собой. [В:] Г. Глинка. Погаснет жизнь, но я останусь. Собрание сочинений. Томск — Москва: Водолей Publishers, 2005.

Маяковский В. Как делать стихи? [В:] Его же. Избранные произведения. В двух томах. Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1955, т. 2, с. 459–467.

Сарнов Б. Заложники вечности. Случай Мандельштама. Cерия Символы времени. Москва: Аграф, 1990, с. 30; В. Шаламов. Поэзия — всеобщий язык. «Литературное обозрение» 1989, № 1, с. 100–103.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)