РУССКИЙ ЯЗЫК НА САЙТЕ www.nfjp.pl; 159–163

Jan Wawrzyńczyk

Abstrakt


The Author presents a project of an Internet page of the national Corpus of the Polish Language, which in its final version is to contain a photodocumentation of lexical units the Polish language from the end of the 18-th to the end of the 21-st century (in the first phase of the project: the period between 1901–2000). The exceptionally vast
textual data, more than 300 000 entries, refers partly to the Russian language; it shows in details the Polish-Russian language contacts in that period and borrowings from Russian (including onomastic vocabulary) which were not previously accounted for. The source of new data are not only dictionaries of the Polish language, Polish encyclopaedias and lexicons, but also dictionaries of translation and, which is very important,
translations of Russian literature into Polish (of works by Gogol, Pushkin, Lermontov, Dostoyevsky, Turgenev, Tolstoy, Chekhov, Solzhenitsyn etc.).

Język rosyjski na stronie www.nfjp.pl

Autor prezentuje projekt strony internetowej Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego, który docelowo będzie zawierał fotodokumentację jednostek leksykalnych polszczyzny końca XVIII — pocz. XXI wieku (w I fazie prac: okresu 1901–2000). Wyjątkowo obszerny materiał tekstowy, ponad 300 000 haseł, dotyczy m.in. języka rosyjskiego, ukazuje szczegółowo rosyjsko-polskie kontakty językowe we wskazanym okresie, rusycyzmy (w tym słownictwo onomastyczne i odonomastyczne) nie notowane dotychczas w literaturze przedmiotu. Źródłem nowych danych są nie tylko słowniki języka polskiego, polskie encyklopedie i leksykony, ale też słowniki przekładowe i — co nadzwyczaj istotne — tłumaczenia rosyjskiej literatury, zwłaszcza pięknej i publicystycznej, na język polski (Gogola, Puszkina, Lermontowa, Dostojewskiego, Turgieniewa, Tołstoja, Czechowa, Sołżenicyna itp.).

Pełny tekst:

Bez nazwy PDF

Bibliografia


Bielecka-Latkowska J. Rosyjskie zapożyczenia leksykalne we współczesnym języku polskim w świetle materiałów słownikowych i prasy powojennej (1945–1985). Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna

im. Jana Kochanowskiego, 1987.

Fedus Z. Syberia wryta w pamięć dziecka. Seria Biblioteka Zesłańca. 17. Warszawa: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych — Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1997.

Karaś H. Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie okresu zaborów. Instytut Języka Polskiego. Uniwersytet Warszawski. Warszawa: Elipsa, 1996.

Kopaliński W. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Wyd. 22. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1994.

Krzysztoporska M. Ze wspomnień tułaczych. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, 1981.

Małek E. Rossica i sovietica w «Słowniku Doroszewskiego». [B:] Czterdzieści lat minęło... nad «Słownikiem Doroszewskiego». Red. J. Wawrzyńczyk. Warszawa: Takt, 2009, c. 37–49.

Małek E., Wawrzyńczyk J. Kultura rosyjska w polskich słownikach i encyklopediach ostatniego dziesięciolecia.[B:] Polacy w oczach Rosjan — Rosjanie w oczach Polaków. (= Поляки глазами русских — русские глазами поляков). Seria Wizerunek Sąsiadów. 1. Red. R. Bobryk, J. Faryno. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2000, c. 353–360.

Markiewicz H., Romanowski A. Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych. Wydanie nowe, poprawione i znacznie rozszerzone. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005.

Orgelbrand S. Encyklopedyja powszechna. T. 1–28. Warszawa: S. Orgelbrand, 1859–1868.

Wawrzyńczyk J. Rossica w Słowniku poprawnej polszczyzny PWN. «Slavia Orientalis» 1974, № 2,

c. 203–206.

Wawrzyńczyk J. O rusycyzmach w polszczyźnie współczesnej. «Język Rosyjski» 1978, № 5, c. 206–207.

Wawrzyńczyk J. Wschodniosłowiańskie nazwiska w Łodzi. «Acta Universitatis Lodziensis. Seria I. Zeszyt 51. Folia Rossica». Łódź, 1979, c. 75–79.

Wawrzyńczyk J. Język rosyjski w słownikach polsko-rosyjskich powojennego czterdziestolecia. [B:] Z aktualnych studiów rusycystycznych. Językoznawstwo i glottodydaktyka. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Olsztyn 30.V–1.VI. 1985. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie.

Red. W. Zmarzer. Olsztyn: Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1987, c. 163–171.

Wawrzyńczyk J. Nota o ruszczyźnie w Słowniku terminów literackich. «Opuscula Polonica et Russica». T. 6. Łódź, 1999, c. 114–118.

Wawrzyńczyk J., Małek E. Mały słownik bibliograficzny języka rosyjskiego. T. 1–2. Warszawa: BEL Studio, 2010–2012.

Wierzchoń P. 現代ポーランド語コーパス (原文画像閲覧機能付)プロジェクト目標について.[B:] Opuscula Iaponica et Slavica. Vol. I. Warszawa: BEL STUDIO, 2014, c. 23–33.

Wołczuk J. Znajomość i nauczanie języka rosyjskiego w Polsce do roku 1832. Seria Slavica Wratislaviensia. 59. Acta Universitatis Wratislaviensis. 1149. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992.

Яворская Ю.Л. Очерки по русско-польским языковым

взаимодействиям. Szczecin: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1983.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)