O SEMANTYCE DERYWATU МЕЙНСТРИМОВЫЙ W ROSYJSKIM JĘZYKU INTERNETOWYM; 51-59

Magdalena Rybczyńska

Abstrakt


Semantics of mainstream variants in Russian Internet language


The Internet creates new language rules which also influence vocabulary. The paper analyses the semantics of the word mainstream showing the differences in the meaning of the English word and its Russian equivalent. It also emphasizes the impact of connotation and context, which lead to meaning transformations. Comparing denotation of both words highlights the problem of semantic precision.

О семантике деривата мейнстримовый в русском интернет-языке

Интернет создает новые языковые правила, которые влияют, в частности, на семантику слова. В настоящей статье доказывается, что существуют семантические разницы между английским словом mainstream и русским дериватом мейнстримовый. Анализируются также коннотация и контекст, которые способствуют трансформациям значения рассматриваемого англицизма. Сопоставление плана содержания английской и русской лексических единиц позволяет поставить вопрос об их семантической точности.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Apresjan J.D. Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł. Z. Kozłowska i A. Markowski. Wyd. 2 popr. i uzup. Przygot. Z. Kozłowska i E. Janus. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo, 2000.

Awdiejew A. Standardy semantyczne a znaczenie leksykalne. [W:] Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, standardy lingwistyczne. Red. K. Anusiewicz, J. Bartmiński. Seria Język a kultura. T. 12. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1998, s. 53–62.

Habrajska G. Prototyp — stereotyp — metafora. [W:] Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, standardy lingwistyczne. Red. K. Anusiewicz, J. Bartmiński. Seria Język a kultura. T. 12. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1998, s. 116–123.

Grybosiowa A. Modern Polish? „Poradnik Językowy” 2000, z. 8, s. 70–73.

Grzegorczykowa R. O rozumieniu prototypu i stereotypu we współczesnych teoriach semantycznych. [W:] Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, standardy lingwistyczne. Red.

K. Anusiewicz, J. Bartmiński. Seria Język a kultura. T. 12. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1998, s. 109–115.

Grzenia J. Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: PWN, 2008, s. 47.

Kiklewicz A. Model semiotyczny paradygmatów filozofii języka. [Online] (10.11.2013).

Tokarski R. Poziomy konotacji semantycznej. [W:] Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne. Red. J. Puzynina i J. Bartmiński. Seria Język a kultura. Tom 2. Wrocław: Wiedza o Kulturze, 1991, s. 45–49.

Wierzbicka A. Dociekania semantyczne. Instytut Badań Literackich PAN. Seria Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej. T. 17. Wrocław: Ossolineum, 1969.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)