Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Studia Rossica Gedanensia?
Przejdź do logowania

 

Wytyczne dla autorów

Pismo posiada pięć działów działy: I. studia i artykuły (językoznawstwo, literaturoznawstwo, przekładoznawstwo, historia, kultura), II. recenzje i omówienia, III. bibliografie, IV. kronika. Nie wskazujemy tematu wiodącego poszczególnych numerów. Artykuły naukowe mogą dotyczyć wszystkich dziedzin językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, filologii śledczej. Publikujemy również krótsze teksty naukowe o charakterze polemiki, recenzji, sprawozdań. Językami publikacji są: polski, rosyjski, angielski. Artykuły opatrzone są dwoma abstraktami: angielskojęzycznym i rosyjskojęzycznym (dla tekstu w języku polskim) lub polskojęzycznym (dla tekstu rosyjskiego) / rosyjskojęzycznym (dla tekstu angielskiego), oraz słowami kluczowymi w języku polskim/rosyjskim i angielskim. W każdym numerze pisma zamieszcza się noty o autorach tekstów, tj. imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko, adres zatrudnienia, zakres zainteresowań naukowych, tytuły najważniejszych publikacji (książki i artykuły), ze wskazaniem miejsca i roku wydania (5 tytułów).

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych materiałów oraz redagowania tekstów. Wszystkie nadesłane prace do Redakcji są poddawane anonimowej procedurze recenzyjnej. Redakcja dokonuje wstępnej kwalifikacji tekstu do druku. Podstawą tej kwalifikacji jest ocena podjętej tematyki, wartości merytorycznej oraz poziomu językowego. Teksty należy opracować zgodnie z "Zasadami przygotowania tekstów do druku".

Drukowane są jedynie prace ORYGINALNE.

Zapora "ghostwriting", "guest authorship", "financial disclosure"

W trosce o zachowanie najwyższych standardów redakcyjnych i poziomu naukowego pisma "Studia Rossica Gedanensia", przestrzeganie zasad etycznych i rzetelności naukowej, a tym samym stosując się do wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Redakcja dokłada wszelkich starań, aby przeciwdziałać zjawiskom "ghostwriting" i "guest authorship".
W związku z powyższym
• Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu etc., wykorzystywanych w procesie przygotowania pracy), jednakże główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt;
• Redakcja informuje autorów zgłaszanych prac, iż "ghostwriting" i "guest authorship" stanowią przejaw nierzetelności naukowej, zaś wszystkie wykryte tego typu przypadki będą ujawnione, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystwa naukowe etc.);
• Redakcja winna uzyskać informację o ewentualnych źródłach finansowania publikacji (np. grantu, projektu etc.), wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("financial disclosure").
Za prawdziwość podanych informacji odpowiada AUTOR składający tekst do druku.

Redakcja zobowiązuje się dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej oraz naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Zasady przygotowania tekstów do publikacji w "Studia Rossica Gedanensia"
1. Objętość tekstu artykułu naukowego nie może być mniejsza niż 0,5 ark. wyd. (20 000 znaków typograficznych prozy, ze spacjami) i większa niż 3 ark wyd. (120 000 znaków typograficznych prozy, ze spacjami).
2. W przypadku nadsyłania recenzji: przyjmowane są wyłącznie recenzje prac naukowych (autorskich, zbiorowych, zbiorów dokumentów, edycji prac źródłowych itp.). Recenzowana książka nie powinna być starsza niż rok w przypadku publikacji polskich i dwa lata w przypadku publikacji zagranicznych. Objętość tekstu recenzji nie powinna przekraczać 10 stron znormalizowanych (18 000 znaków typograficznych prozy, ze spacjami) i nie powinna być krótsza niż 3 strony (5400 znaków typograficznych prozy, ze spacjami). Recenzja może obejmować kilka prac tego samego autora lub dotyczących podobnej tematyki.
3. Teksty opinii, polemiki naukowej — jak w przypadku recenzji naukowej.
4. Dla wszystkich nadsyłanych do druku tekstów obowiązuje czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5 po ok. 60 znaków w wersie.
5. Marginesy standardowe, 2,5 cm z obu stron.
5. Tekst winien mieć następujący układ:
a. Imię i nazwisko autora/autorów — 14 pkt.
b. Afiliacja autora/autorów (kursywą) — 11 pkt.
c. adres e-mail autora/autorów — 11 pkt.
d. TYTUŁ — WERSALIKI, 14 pkt.
e. Abstrakt w języku angielskim (max. 200 słów) wraz z angielskim tłumaczeniem tytułu — 12 pkt.
f. Abstrakt w języku polskim/rosyjskim (max. 200 słów) — 12 pkt.
g. Słowa kluczowe w języku angielskim (Key words 5-10 słów) — 12 pkt.
h. Słowa kluczowe w języku polskim/rosyjskim (Słowa kluczowe 5-10 słów) — 12 pkt.
i. Treść tekstu — 12 pkt.
6. Akapit 1 cm — wcięcie poprzez formatowanie akapitu, bez użycia tabulatora (Linijka).
7. Tekst bez podwójnych spacji.
8. Strony numerowane w prawym dolnym rogu (opcja: Wstaw, Numer strony).
9. W przypadku pisania w kolumnach — nie używać opcji Kolumna, lecz pisać w dwukolumnowych tabelach z ukrytą ramką.
10. Cytaty rosyjskie zapisane cyrylicą
11. Wszystkie cytaty drukiem prostym w cudzysłowie.
12. Angielskojęzyczne cytaty przytaczać bez tłumaczenia.
13. Tytuły w tekście kursywą bez cudzysłowu.
14. Nie należy stosować podkreśleń.
15. Przypisy (10 pkt.) pod stroną w numeracji ciągłej dla całego tekstu (opcja "Wstaw odwołanie — przypis dolny").
16. Kursywą, prócz tytułów przywoływanych w tekście utworów, zapisuje się zwroty obcojęzyczne, przykłady itp. Kursywa nie obejmuje znaków interpunkcyjnych, oddzielających różne tytuły, zwroty obcojęzyczne, przykłady.
17. Znak dywiz, czyli łącznik (-) — w złożeniach, bez spacji, np. niebiesko-czarny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Dybik-Kowalska itp.
18. Półpauza (–) Alt+0150 lub Ctrl+- (dywiz) z klawiatury numerycznej, bez spacji — pomiędzy liczbami (1990–1999, 1–5 marca), w przeciwstawieniach (ciało–dusza, dobro–zło).
19. Pauza (myślnik, znak interpunkcyjny), ze spacją z obu stron — (—) Alt+0151 lub Ctrl+Alt+- (dywiz) z klawiatury numerycznej.
20. Nawiasy — spacje przed nawiasem otwierającym i po nawiasie zamykającym (po nawiasie otwierającym i przed zamykającym nie ma spacji).
21. Nie należy wstawiać spacji przed znakami interpunkcyjnymi: kropką, przecinkiem, wykrzyknikiem, znakiem zapytania, wielokropkiem.
22. Nie należy wstawiać spacji po otwierającym wypowiedź (...i wyszedł).
23. Dla zasygnalizowania skrócenia cytatu (wycięcie jego fragmentu) należy użyć wielokropka w nawiasie okrągłym (...), oddzielonego spacjami od reszty tekstu; podobnie przy wycięciu fragmentu początkowego, jeśli cytat nie zaczyna się od początku zdania, oraz końcowego, jeśli cytat został urwany przed końcem zdania.
24. Po cudzysłowie otwierającym “ (Alt+0132) nie należy wstawiać spacji, przed cudzysłowem zamykającym ” (Alt+0148) również nie.
25. W zakończeniu cytatów kropkę stawiamy po cudzysłowie i numerze przypisu (…i skończył”.).
26. Cytaty dłuższe niż 3-wersowe należy przytoczyć bez cudzysłowu, oddzielając je z obu stron dodatkową interlinią.
27. Cytaty w cytatach zaznaczamy za pomocą tzw. pazurków — otwierający Alt+0145 (‘), zamykający Alt+0146 (’).

Zasady sporządzania przypisów i adresów bibliograficznych:
1. Inicjał imienia, kropka, spacja, Nazwisko (bez rozstrzelenia), kropka, spacja, Tytuł kursywą, kropka, spacja, Miejsce wydania, dwukropek, spacja, Wydawca, spacja, rok wydania, przecinek, spacja, s., spacja, numer strony, kropka.
2. Dla prac zamieszczonych w czasopiśmie: Inicjał imienia, kropka, spacja, Nazwisko (bez rozstrzelenia), kropka. Tytuł kursywą, kropka, spacja, "Tytuł czasopisma" w cudzysłowie drukiem prostym, bez znaku interpunkcyjnego, rok wydania, przecinek, numer (zeszyt, vol.), przecinek, s., numer strony, kropka.
3. Dla prac zamieszczonych w tomach zbiorowych: Inicjał imienia, kropka, spacja, Nazwisko (bez rozstrzelenia), kropka, spacja, Tytuł kursywą, kropka, spacja, [W:], Tytuł kursywą, kropka. Red., inicjał imienia redaktora, kropka, spacja, Nazwisko, kropka, spacja, Miejsce wydania, dwukropek, spacja, Wydawca, spacja, rok wydania, przecinek, spacja, s., numer strony, kropka.
4. Przypisy w tekstach polskojęzycznych należy sporządzić w języku polskim.
5. Adresy bibliograficzne książek rosyjskojęzycznych winny być sporządzone cyrylicą (w tekstach polskojęzycznych z zachowaniem w języku polskim takich elementów, jak s., Red., nr, [W:], itd.).
6. Źródła internetowe — należy zaznaczyć w sposób: [online] podać adres strony internetowej (data dostępu).

Przykładowe zapisy bibliograficzne:
U. Jorasz. Wykłady z psychoakustyki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1998, s. 12.
T. Szymański. Derywacja czasowników onomatopeicznych i ekspresywnych w języku bułgarskim. Prace Językoznawcze PAN, Komitet Językoznawstwa 86. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977, s. 13.
K. Wojan, W. Lis, Z. Wojan. Digital analysis of ethnic speech – extraction of information code. „Archives of Acoustics” 2003, vol. 28, nr 3, s. 244–245.
K. Wojan. Międzyjęzykowa homonimia leksykalna. Zagadnienia analizy. [W:] Język a Rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne. Red. P. Czerwiński, H. Fontański. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2266. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 32–39.
C. Renfrew. Archeologia i język. Łamigłówka pochodzenia Indoueropejczyków. Przeł. E. Wilczyńska, A. Marciniak. Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
J. Rozwadowski. O pierwotnym stosunku wzajemnym języków bałtyckich i słowiańskich. [W:] tegoż: Wybór pism. T. 2. Warszawa: PWN, 1961, s. 56.
J. Wierzbicki, G.Ł. Augustyn. Dekompozycja złożonych układów akustycznych metodą rozplotu homomorficznego. „Archivum Process Control Club 2001” 2001, poz. 9, [online] (1.12.2012).
C.E. Anderson. Formation and Resolution of Ideological Contrast in the Early History of Scandinavia. PhD dissertation. Department of Anglo-Saxon. Norse & Celtic (Faculty of English). University of Cambridge. Cambridge: University of Cambridge, 1999, [online] (5.07.2011).
А.Д. Дуличенко. Этносоциальные предпосылки и факторы формирования литературных языков малых этнических групп (микро-языков). „Rocznik Slawistyczny” 2009, vol. 58, s. 13–36.
А.Е. Аникин. Этимологический словарь русских диалектов Сибири. Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. 2-ое изд., испр. и доп. Новосибирск: Сибирское предприятие РАН – Москва: Наука, 2000.
К. Воян. Явление омонимии и сравнительное языкознание (на материале русского, польского и финского языков). „Съпоставително езикознание” 2004, 1, Bd. XXIX, s. 24–35.


WYTYCZNE DLA AUTORÓW W JĘZYKU ROSYJSKIM

Сведения об авторе: имя и фамилия, звание и научная степень, место работы и должность, адрес места работы, научые интересы, перечень важнейших публикаций (книги и статьи), с указанием места и года издания (5 позиций).


Основные критерии квалификации присланных текстов к печати:
• оригинальная тема исследования,
• использование оптимального для реализации темы исследовательского инструментария,
• актуальность проблематики исследования, вписывающаяся в формулу журнала,
• языковая корректность,
• формальное соответствие текста правилам публикации, установленным редакцией.

Правила подготовки текстов к публикации в журнале "Studia Rossica Gedanensia"
1. Объем текста научной статьи не может быть менее 0,5 печатного листа (20 000 типографических знаков прозы, с пробелами) и более 3 печ. л. (120 000 типографических знаков прозы, с пробелами).
2. В случае подготовки рецензии к публикации: принимаются исключительно рецензии научных работ (авторских, коллективных, собраний документов, редакции источников и т.п.). Рецензируемая книга должна быть не старше года, в случае польских публикаций, и не старше двух лет, в случае зарубежных публикаций. Объем текста рецензии не может превышать 10 стандартизированных страниц (18 000 типографических знаков прозы, с пробелами) и быть короче 3 страниц (5400 типографических знаков прозы, с пробелами). Рецензия может охватывать несколько работ одного и того же автора или работ, затрагивающих ту же проблематику.
3. Текст отзыва, научной полемики — как в случае научной рецензии.
4. Все тексты, присылаемые для публикации, оформляются шрифтом Times New Roman, 12 pkt, межстрочный интервал 1,5 около 60 знаков в строке.
5. Поля стандартные, 2,5 см со всех сторон.
6. Текст должен иметь следующую структуру:
a. Имя и фамилия автора / авторов — 14 pkt.
b. Аффилиация автора / авторов (курсивом) — 11 pkt.
c. адрес e-mail автора / авторов — 11 pkt.
d. ЗАГЛАВИЕ — прописными буквами, 14 pkt.
e. Резюме на английском языке (макс. 200 слов) вместе с английским переводом заглавия в скобках — 12 pkt.
f. Резюме на польском / русском языке (макс. 200 слов) — 12 pkt.
g. Ключевые слова на английском языке (Key words: 5-10 слов) — 12 pkt.
h. Ключевые слова на польском / русском языке (Słowa kluczowe / Ключевые слова 5-10 слов) — 12 pkt.
i. Основной текст статьи — 12 pkt.
7. Абзац 1 см — отступ через форматирование абзаца, без использования табулятора (Строчка).
8. Текст без двойных пробелов.
9. Нумерация страниц в нижнем правом углу (опция: Вставка, Номер страницы).
10. В случае записи в колонках — не использовать опции Колонка, а писать в двухколонных таблицах со скрытой рамкой.
11. Цитаты на русском языке записываются кириллицей.
12. Все цитаты оформляются прямым шрифтом в кавычках.
13. Англоязычные цитаты приводятся в оригинале без перевода.
14. Заглавия в тексте курсивом без кавычек.
15. Не использовать подчеркивания.
16. Сноски (10 pkt.) внизу страницы, сохраняя непрерывную нумерация для всего текста (опция «Вставь сноску — внизу страницы»).
17. Курсивом, помимо заглавий приводимых в тексте произведений, записываются иноязычные выражения, примеры и т.п. Курсивом не записываюся пунктуационные знаки, разделяющие разные заглавия, иноязычные выражения, примеры.
18. Знак дефис (-) — в сложных словах, без пробелов, например, сине-черный, историко-филологический факультет, Мария Склодовская-Кюри и т.п.
19. Короткое тире (–) Alt+0150 или Ctrl+- (дефис) на цифровой клавиатуре, без пробела — между числами (1990–1999, 1–5 марта), при противопоставлениях (тело–душа, добро–зло).
20. Тире (пунктуационный знак), с пробелами с обеих сторон — (—) Alt+0151 или Ctrl+Alt+- (дефис) на цифровой клавиатуре.
21. Скобки — пробелы перед открывающей скобкой и после закрывающей (после открывающей скобки и перед закрывающей нет пробела).
22. Нет пробела перед пунктуационными знаками: точкой, запятой, восклицательным знаком, вопросительным знаком, многоточием.
23. Нет пробела после многоточия, открывающего высказывание (...и вышел).
24. Сокращение цитаты (вырезку ее фрагмента) следует обозначить многоточием в круглых скобках (...), отделенным пробелами от остального текста; так же обозначает вырезку начального фрагмента, если цитата не начинается с начала предложения, и конечного, если цитата обрывается до окончания предложения.
25. После открывающих кавычек “ (Alt+0132) нет пробела, перед кавычками закрывающими ” (Alt+0148) также нет пробела.
26. В конце цитаты точку ставим после кавычек и номера сноски (…и закончил”.).
27. Цитаты длиннее трех строк приводим без кавычек, отделяя их с обеих сторон дополнительной строкой (Enter).
28. Цитаты в цитатах обозначаем с помощью апострофов — открывающий Alt+0145 (‘), закрывающий Alt+0146 (’).

Правила оформления сносок и библиографических адресов:
1. Инициал имени, точка, пробел, Фамилия (без разрядки), точка, пробел, Заглавие курсивом, точка, пробел, Место издания, двоеточие, пробел, Издательство, пробел, год издания, запятая, пробел, с., пробел, номер страницы, точка.
2. Для работ, опубликованных в журнале: Инициал имени, точка, пробел, Фамилия (без разрядки), точка. Заглавие курсивом, точка, пробел, „Название журнала” в кавычках прямым шрифтом, без пунктуационного знака, год издания, запятая, номер (вып., vol.), запятая, с., номер страницы, точка.
3. Для работ, опубликованных в коллективных трудах: Инициал имени, точка, пробел, Фамилия (без разрядки), точка, пробел, Заглавие курсивом, точка, пробел, [В:], Заглавие курсивом, точка. Ред., инициал имени редактора, точка, пробел, Фамилия, точка, пробел, Место издания, двоеточие, пробел, Издательство, пробел, год издания, запятая, пробел, с., номер страницы, точка.
4. Сноски в польскоязычных текстах оформляются на польском языке.
5. Библиографические адреса русскоязычных книг должны быть оформлены кириллицей (в польскоязычных текстах с сохранением на польском языке таких элементов, как s., Red., nr, [W:] и т.д.).
6. Электронные источники — оформляются следующим образом: [online] элекстронный адрес веб-сайта (дата доступа).

Примеры библиографических записей:
U. Jorasz. Wykłady z psychoakustyki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1998, s. 12.
T. Szymański. Derywacja czasowników onomatopeicznych i ekspresywnych w języku bułgarskim. Prace Językoznawcze PAN, Komitet Językoznawstwa 86. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977, s. 13.
K. Wojan, W. Lis, Z. Wojan. Digital analysis of ethnic speech – extraction of information code. „Archives of Acoustics” 2003, vol. 28, nr 3, s. 244–245.
K. Wojan. Międzyjęzykowa homonimia leksykalna. Zagadnienia analizy. [W:] Język a Rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne. Red. P. Czerwiński, H. Fontański. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2266. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 32–39.
C. Renfrew. Archeologia i język. Łamigłowka pochodzenia Indoueropejczyków. Przeł. E. Wilczyńska, A. Marciniak. Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
J. Rozwadowski. O pierwotnym stosunku wzajemnym języków bałtyckich i słowiańskich. [W:] tegoż: Wybór pism. T. 2. Warszawa: PWN, 1961, s. 56.
J. Wierzbicki, G.Ł. Augustyn. Dekompozycja złożonych układów akustycznych metodą rozplotu homomorficznego. „Archivum Process Control Club 2001” 2001, poz. 9, [online] (1.12.2012).
C.E. Anderson. Formation and Resolution of Ideological Contrast in the Early History of Scandinavia. PhD dissertation. Department of Anglo-Saxon. Norse & Celtic (Faculty of English). University of Cambridge. Cambridge: University of Cambridge, 1999, [online] (5.07.2011).
А.Д. Дуличенко. Этносоциальные предпосылки и факторы формирования литературных языков малых этнических групп (микро-языков). „Rocznik Slawistyczny” 2009, 58, с. 13–36.
А.Е. Аникин. Этимологический словарь русских диалектов Сибири. Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. 2-ое изд., испр. и доп. Новосибирск: Сибирское предприятие РАН – Москва: Наука, 2000.
К. Воян. Явление омонимии и сравнительное языкознание (на материале русского, польского и финского языков). „Съпоставително езикознание” 2004, 1, XXIX, с. 24–35.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 

Prawa autorskie

Periodyk (rocznik) "Studia Rossica Gedanensia" jest pismem naukowym. Autorzy publikowanych tekstów nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu współpracy. Poszczególne numery pisma udostępniane są na stronie internetowej Platformy Czasopism Wydziału Filologicznego UG (). Właścicielami praw autorskich są Autorzy tekstów oraz Redakcja "Studia Rossica Gedanensia". Odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich, ponoszą autorzy poszczególnych publikacji. Redakcja nie odpowiada za poglądy i konkluzje zawarte w publikowanych tekstach.

 

Polityka prywatności

Imię i nazwisko oraz adres e-mail wprowadzone przez użytkownika podczas rejestracji dostępne są wyłącznie dla Redakcji, nie są udostępniane osobom trzecim. Służą wyłącznie realizacji procesu wydawniczego.

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.