Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Studia Rossica Gedanensia ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)

Rocznik gdańskiego środowiska naukowego rusycystów, otwarty również dla innych ośrodków filologicznych i rosjoznawczych w Polsce i świecie, a także dla reprezentantów pozostałych dyscyplin naukowych, zajmujących się językiem rosyjskim, kulturą, literaturą, historią Rosji, przekładoznawstwem, glottodydaktyką, filologią śledczą.
Zamieszcza studia i artykuły, opinie i polemiki, recenzje, bibliografie, sprawozdania w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Referencyjną wersją wydawnictwa jest wersja elektroniczna.

Poszczególne numery "Studia Rossica Gedanensia" przeznaczone są do darmowego pobrania w postaci plików pełnotekstowych.

 

Działy

1/2014

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Zasady recenzowania tekstów przysyłanych do "Studia Rossica Gedanensia"
1. Każdy tekst naukowy przysyłany do Redakcji "Studia Rossica Gedanensia" jest oceniany przez dwóch niezależnych recenzentów "zewnętrznych".
2. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom ani w przypadku przyjęcia tekstu do druku, ani w razie braku rekomendacji. Recenzenci nie znają tożsamości autorów recenzowanych prac (double-blinde review process).
3. Redakcja dokłada starań, aby osoby opiniujące pracę do druku nie były w żaden sposób związane z jej autorem - ani poprzez relacje osobiste, ani na zasadzie podległości służbowej czy też bieżącej współpracy naukowej.
4. Nazwiska recenzentów podawane są jeden raz w roku bez wskazania nazwiska recenzenta danego tekstu.
5. W przypadku bezdyskusyjnego przyjęcia tekstu do druku lub jednoznacznego jego odrzucenia recenzja nie jest udostępniana autorowi.
6. W razie konieczności dokonania poprawek w tekście szczegółowa opinia recenzentów, ze wskazówkami dotyczącymi owych poprawek, jest przekazywana autorowi przez redakcję, bez ujawniania nazwisk recenzentów.
7. Autor tekstu zobowiązany jest przesłać poprawioną wersję, uwzględniającą wskazówki recenzenta.

Podstawowe kryteria kwalifikacji nadesłanych tekstów do druku:
• podjęcie oryginalnego tematu badawczego,
• zastosowanie właściwego dla zrealizowania tematu instrumentarium badawczego,
• aktualność podjętej problematyki naukowej, mieszczącej się w formule czasopisma,
• poprawność językowa,
• zgodność formalna tekstu z ustalonymi przez Redakcję zasadami publikacji.

 

Polityka Open Access

Czasopismo dystrybuuje wiedzę na zasadzie wolnego, otwartego, trwałego i natychmiastowego dostępu do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych (Open Access). Działa na rzecz budowy nowego otwartego modelu komunikacji naukowej (Open Access Movement).


This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Archiwizowanie

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More...

 

Działy

Pismo posiada cztery działy:
I. studia i artykuły (językoznawstwo, komparatystyka językoznawcza, lingwistyka korpusowa, glottodydaktyka, literaturoznawstwo, przekładoznawstwo, filologia śledcza, kulturoznawstwo, historia),
II. bibliografie
III. recenzje i omówienia
IV. kronika.

 

WAŻNE TERMINY

Teksty do trzeciego tomu w języku polskim, rosyjskim lub angielskim można nadsyłać w formie elektronicznej do dnia 30.06 2017 roku.

Czasopismo publikowane jest w grudniu danego roku.

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD (2014)

REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF

Dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland), finkw@univ.gda.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD

Dr Wanda Stec (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) — zastępca redaktora naczelnego / deputy editor-in-chief, wanda.stec@ug.edu.pl
Dr Ewa Konefał (Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk, Poland) — sekretarz redakcji / secretary, ewakon@vp.pl
Dr Anna Hau (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland), anna.hau@ug.edu.pl
Dr Radosław Kaleta (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland), rkaleta@uw.edu.pl
Dr Michał Golubiewski (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) — redaktor językowy, język angielski / language editor, English, mgolubiewski@vp.pl
Dr Tatiana Kopac (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) — redaktor językowy, język rosyjski / language editor, Russian, tankop@wp.pl
Dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) — redaktor językowy, język polski / language editor, Polish, sylkar1@wp.pl
Bogna Wojan (Politechnika Gdańska, Polska / Gdańsk University of Technology) — redaktor techniczny / technical editor, bognawojan@gmail.com.

Редколлегия

д.ф.н. Катажина Воян, главный редактор (Гданьский университет, Польша), finkw@univ.gda.pl
к.ф.н. Ванда Стец, заместитель главного редактора (Гданьский университет, Польша), wanda.stec@ug.edu.pl
к.ф.н. Эва Конефал, секретарь (Гданьский университет, Польша), ewakon@vp.pl
к.ф.н. Татьяна Копац, редактор, русский язык (Гданьский университет, Польша), tankop@wp.pl
к.ф.н. Михал Голубевски, редактор, английский язык (Гданьский университет, Польша), mgolubiewski@vp.pl
к.ф.н. Радослав Калета, редактор (Варшавский университет, Польша), rkaleta@uw.edu.pl
к.ф.н. Сильвия Карпович-Словиковска, редактор, польский язык (Гданьский университет, Польша), sylkar1@wp.pl
к.ф.н. Анна Хау, редактор (Гданьский университет, Польша), anna.hau@ug.edu.pl
Богна Воян, технический редактор (Гданьский политехнический университет, Польша), bognawojan@gmail.com.

 

RADA NAUKOWA / ADVISORY EDITORIAL BOARD (2014)

Prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland ) — przewodnicząca / chair
Prof. dr hab. Franciszek Apanowicz (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)
Prof. dr hab. Valentina N. Avramova / Валентина Н. Аврамова (Uniwersytet Konstantyna Presławskiego w Szumen, Bułgaria, Prezydium MAPRYAL / University of Shumen Episkop Konstantin Preslavski, Bulgaria, Presidium of MAPRYAL)
Prof. dr hab. Jerzy Kaliszan (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Adam Mickiewicz University, Poland)
Prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)
Prof. dr hab. Valentina A. Maslova / Валентина А. Маслова (Witebski Uniwersytet Państwowy im. Piotra Maszeraua, Białoruś / Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Belarus)
Prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)
Prof. dr hab. Valery M. Mokienko / Валерий М. Мокиенко (Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja / Saint Petersburg State University, Russia)
Prof. dr hab. Zbigniew Opacki (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)
Prof. dr hab. Ludmila V. Rychkova / Людмила В. Рычкова (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś / Yanka Kupala Grodno State University, Belarus)
Dr hab. Żanna Sładkiewicz (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)
Prof. dr hab. Tatiana Ye. Shapovalova / Татьяна Е. Шаповалова (Państwowy Regionalny Uniwersytet Moskiewski, Rosja) / Moscow State Regional University, Russia)
Prof. UW, dr hab. Dorota Urbanek (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)
Prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk (em. prof., Uniwersytet Warszawski, Polska / em. prof., University of Warsaw, Poland)

 

RECENZENCI / REVIEWERS (2014)

Prof. UKW, dr hab. Halina Bartwicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska / Kazimierz Wielki University, Poland)
Prof. dr hab. Leszek Bednarczuk (em. prof., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności, Polska / em. prof. Pedagogical University in Cracow, Polish Academy of Arts and Sciences, Poland)
Prof. dr hab. Anna Bednarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska / University of Lodz, Poland)
Dr Alaxandr Brazgunou / Александр Бразгунов (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)
Prof. UP, dr hab. Halina Chodurska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska / Pedagogical University in Cracow, Poland)
Prof. dr hab. Volodymyr V. Dubichynskyj / Влaдимир В. Дубичинский (Narodowy Uniwersytet Techniczny, Charkowski Instytut Politechniczny, Ukraina / National Technical University, Kharkiv Polytechnic Institute, Ukraine)
Dr Siarhej V. Hruntov / Сергей В. Грунтов (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)
Doc. dr Valentin Geshev / Валентин Гешев (Uniwersytet Sofijski im. Św. Klemensa z Ochrydy, Bułgaria / St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria)
Dr Siarhej L. Haranin / Сергей Л. Гаранин (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)
Doc. dr Elena A. Kazantseva / Елена А. Казанцева (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś / Belarusian State University, Minsk, Belarus)
Dr Igor L. Kopylov / Игорь Л. Копылов (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)
Dr Veranika N. Kurtsova / Вероника H. Курцова (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)
Prof. dr hab. Jolanta Mędelska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska / Kazimierz Wielki University, Poland)
Dr hab. Anna Jaroszewska (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)
Dr Piotr Koprowski (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)
Prof. UWM, dr hab. Iwona Anna NDiaye (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Dr hab. Grzegorz Ojcewicz (em. prof., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska / em. prof., University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Prof. dr hab. dr h.c. Raimo Pullat (em. prof., Uniwersytet Talliński, Estonia, Polska Akademia Umiejętności, Polska / em. prof., Tallin University, Estonia, Polish Academy of Arts and Sciences, Poland)
Prof. UAM dr hab. Andrzej Sitarski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Adam Mickiewicz University, Poland)
Doc. dr Regina Venckutė (em. doc. Uniwersytet Wileński, Wilno, Litwa / em. doc. Vilnius University, Vilnius, Lithuania)
Prof. dr hab. Halina Waszkielewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska / Jagiellonian University in Kraków, Poland)

 

BAZY REFERENCYJNE KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE (2014)

- PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
- Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
- ARIANTA
- BazHum
- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
- Google Scholar

REPOZYTORIA I INSTYTUCJE NAUKOWE I AKADEMICKIE

- Repozytorium Dokumentów Elektronicznych Biblioteki Narodowej (Polska)
- CEON Biblioteka Otwarta (Polska)
- NUKAT Katalog Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych (Polska)
- Repozytorium Biblioteki Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały (Białoruś)
- Biblioteka Frazeologiczna Seminarium Frazeologicznego prof. W.M. Mokijenko przy Międzynarodowej Pracowni Leksykograficznej im. B.A. Larina na Wydziale Filologicznym Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego (Фразеологический семинар проф. В.М. Мокиенко Фразеологический семинар при Межкафедральном словарном кабинете им. проф. Б.А. Ларина, Филологический факультет СПбГУ) w Petersburgu (Rosja)
- UAPRYAL (Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы УАПРЯЛ) (Ukraina)
- Wydział Filologii Słowiańskich (Факултет по славянски филологии) Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy (Bułgaria)
- Asocjacja Rosyjskojęzycznych Ośrodków Edukacji POLYLOG e.V. (Ассоциация русскоязычных образовательных центров POLYLOG e.V.) (Rosja)
- Instytut Slawistyki PAN (Polska)
- Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD (2015)

REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF
Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ZESPÓŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD
Prof. UG dr hab. Żanna Sładkiewicz (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) — zastępca redaktora naczelnego / deputy editor-in-chief)
Dr Wanda Stec (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) — zastępca
redaktora naczelnego / deputy editor-in-chief
Dr Ewa Konefał (Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk, Poland) — sekretarz Redakcji
/ secretary

Dr Radosław Kaleta (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland) — asystent redakcji / editorial assistant
Mgr Marta Noińska (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) — asystent redakcji / editorial assistant
Dr Michał Golubiewski (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) —
redaktor językowy, język angielski / language editor, English
Dr Tatiana Kopac (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) — redaktor
językowy, język rosyjski / language editor, Russian
Dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk,
Poland) — redaktor językowy, język polski / language editor, Polish
Bogna Wojan (Politechnika Gdańska, Polska / Gdańsk University of Technology, Poland)
— redaktor techniczny / technical editor

 

RADA NAUKOWA / ADVISORY EDITORIAL BOARD (2015)

Prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland ) — przewodnicząca / chair
Prof. dr hab. Franciszek Apanowicz (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk,
Poland)
Prof. dr hab. Valentina N. Avramova / Валентина Н. Аврамова (Uniwersytet Konstantyna Presławskiego w Szumen, Bułgaria, Prezydium MAPRYAL / University of
Shumen Episkop Konstantin Preslavski, Bulgaria, Presidium of MAPRYAL)
Prof. dr hab., dr h.c. UMK Andrzej Bogusławski (prof. em., Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Umiejętności, Polska) / University of Warsaw, Polish Academy of Arts and Sciences, Poland)
Doc. dr Ludmila Chernyshova / Людмила B. Чернышова (Miński Państwowy Uniwersytet
Lingwistyczny, Białoruś / Minsk State Linguistic University, Belarus)
Prof. dr hab. Leonarda Dacewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska / University of Białystok, Poland)
Prof. dr hab. Volodymyr V. Dubichynskyj / Влaдимир В. Дубичинский (Narodowy Uniwersytet Techniczny, Charkowski Instytut Politechniczny, Ukraina / National Technical
University, Kharkiv Polytechnic Institute, Ukraine)
Prof. dr hab. Ivan A. Esaulov / Иван А. Есаулов (Instytut Literacki im A.M. Gorkiego w Moskwie, Rosja / Maxim Gorky Literature Institute, Russia)
Prof. dr hab. Tatiana M. Grigorjeva / Татьяна М. Григорьева (Sybirski Uniwersytet Federalny w Krasnojarsku, Rosja / Siberian Federal University, Russia)
Prof. dr hab. Jerzy Kaliszan (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Adam
Mickiewicz University, Poland)
Dr Ihar L. Kapylau / Игорь Л. Копылов (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)
Prof. KUL, dr hab. Hubert Łaszkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska / John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)
Prof. dr hab. Valentina A. Maslova / Валентина А. Маслова (Witebski Uniwersytet Państwowy im. Piotra Maszeraua, Białoruś / Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Belarus)
Prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk,
Poland)
Prof. dr hab. Valerij M. Mokienko / Валерий М. Мокиенко (Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja / Saint Petersburg State University, Russia)
Prof. dr hab. Аleksandr V. Моtorin / Александр В. Моторин (Państwowy Uniwersytet Nowogrodzki im. Jarosława Mądrego, Rosja / Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Russia)
Prof. dr hab. Zbigniew Opacki (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)
Doc. dr Ludmila V. Rychkova / Людмила В. Рычкова (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś / Yanka Kupala Grodno State University, Belarus)
Prof. dr hab. Tatiana Ye. Shapovalova / Татьяна Е. Шаповалова (Państwowy Regionalny Uniwersytet Moskiewski, Rosja) / Moscow State Regional University, Russia)
Prof. UW, dr hab. Dorota Urbanek (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)
Prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk (prof. em., Uniwersytet Warszawski, Polska / University of
Warsaw, Poland)
Prof. dr hab. Georgi Viktorovich Vekshin / Георгий В. Векшин (Moskiewski Państwowy Uniwersytet Wydawniczo-Poligraficzny im. Iwana Fiodorowa, Rosja / Moscow State University of Printing Arts of Ivan Fedorov, Russia)
Prof. dr hab. Bogusław Żyłko (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

 

RECENZENCI / REVIEWERS (2015)

Prof. dr hab. Anna Bednarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska / University of Lodz, Poland)
Prof. UP, dr hab. Halina Chodurska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska / Pedagogical University in Cracow, Poland)
Doc. dr Irina V. Budko / Ирина В. Будько (Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, Mińsk, Białoruś / Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus)
Prof. dr José Luis Gómez Urdáñez (Uniwersytet La Rioja, Logroño, Hiszpania / University of La Rioja, Logroño, Spain)
Dr Serhei L. Haranin / Сергей Л. Гаранин (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)
Dr Serhei V. Hruntov / Сергей В. Грунтов (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)
Doc. dr Elena A. Kazantseva / Елена А. Казанцева (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś / Belarusian State University, Minsk, Belarus)
Dr Veranika N. Kurtsova / Верaника H. Курцова (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)
Dr Elena N. Laptenok / Елена Н. Лaптёнок (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)
Prof. dr hab. Jolanta Mędelska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska / Kazimierz Wielki University, Poland)
Prof. KUL, dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska / John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Prof. UAM, dr hab. Andrzej Narloch (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Adam Mickiewicz University, Poland)
Dr Piotr Koprowski (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)
Prof. UWM, dr hab. Iwona Anna NDiaye (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Dr hab. Grzegorz Ojcewicz (prof. em., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska /
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD (2016)

REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF
Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ZESPÓŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD
Prof. UG dr hab. Żanna Sładkiewicz (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) – zastępca redaktora naczelnego / deputy editor-in-chief)
Dr Wanda Stec (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) – zastępca
redaktora naczelnego / deputy editor-in-chief
Dr Ewa Konefał (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) – sekretarz / secretary
Dr Radosław Kaleta (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland) – asystent redakcji / editorial assistant
Dr Tatiana Kopac (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) – redaktor
językowy, język rosyjski / language editor, Russian
Dr Olga Makarowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Adam Mickiewicz University, Poland) – redaktor językowy, język rosyjski / language editor, Russian
Dr Aneta Lica (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland – redaktor językowy, język polski / language editor, Polish)
Mgr Marta Noińska (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) – asystent redaktora, redaktor językowy, język angielski / editorial assistant, language editor, English
Bogna Wojan (Politechnika Gdańska, Polska / Gdańsk University of Technology, Poland)
– redaktor techniczny / technical editor
Bogusław Wojan (Politechnika Gdańska, Polska / Gdańsk University of Technology, Poland) – redaktor techniczny / technical editor
Kinga Szymańska (Politechnika Gdańska, Polska / Gdańsk University of Technology, Poland)
– redaktor techniczny / technical editor

 

RADA NAUKOWA / ADVISORY EDITORIAL BOARD (2016)

Prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) – przewodnicząca / chair
Prof. dr hab. Franciszek Apanowicz (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk,
Poland)
Prof. dr hab. Valentina N. Avramova / Валентина Н. Аврамова (Uniwersytet Konstantyna Presławskiego w Szumen, Bułgaria, Prezydium MAPRYAL / University of Shumen Episkop Konstantin Preslavski, Bulgaria, Presidium of MAPRYAL)
Prof. dr hab., dr h.c. UMK Andrzej Bogusławski (prof. em., Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Umiejętności, Polska) / University of Warsaw, Polish Academy of Arts and Sciences, Poland)
Prof. dr hab. Nadezhda S. Bratchikova / Надежда С. Братчикова (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Rosja / Lomonosov Moscow State University, Russia)
Prof. dr hab. Volodymyr V. Dubichynsky / Влaдимир В. Дубичинский (Narodowy Uniwersytet Techniczny, Politechnika Charkowska, Ukraina / National Technical University, Kharkiv Polytechnic Institute, Ukraine)
Prof. dr hab. Ivan A. Esaulov / Иван А. Есаулов (Instytut Literacki im A.M. Gorkiego w Moskwie, Rosja / Maxim Gorky Literature Institute in Moscow, Russia)
Prof. dr hab. Tatyana M. Grigoryeva / Татьяна М. Григорьева (Syberyjski Uniwersytet Federalny w Krasnojarsku, Rosja / Siberian Federal University in Krasnoyarsk, Russia)
Prof. dr hab. Jerzy Kaliszan (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Dr Ihar L. Kapylau / Игорь Л. Копылов (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus in Minsk, Belarus)
Prof. KUL, dr hab. Hubert Łaszkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska / John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)
Prof. dr hab. Valentina A. Maslova / Валентина А. Маслова (Witebski Uniwersytet Państwowy im. Piotra Maszeraua, Białoruś / Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Belarus)
Prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk,
Poland)
Prof. dr hab. Valery M. Mokienko / Валерий М. Мокиенко (Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja / Saint Petersburg State University, Russia)
Prof. dr hab. Аleksandr V. Моtorin / Александр В. Моторин (Państwowy Uniwersytet Nowogrodzki im. Jarosława Mądrego, Rosja / Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Russia)
Prof. dr hab. Zbigniew Opacki (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)
Doc. dr Ludmila V. Rychkova / Людмила В. Рычкова (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś / Yanka Kupala Grodno State University, Belarus)
Prof. dr hab. Tatyana E. Shapovalova / Татьяна Е. Шаповалова (Państwowy Regionalny Uniwersytet Moskiewski, Rosja) / Moscow State Regional University, Russia)
Prof. UW, dr hab. Dorota Urbanek (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)
Prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk (prof. em., Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)
Prof. dr hab. Georgy V. Vekshin / Георгий В. Векшин (Moskiewski Państwowy Uniwersytet Wydawniczo-Poligraficzny im. Iwana Fiodorowa, Rosja / Moscow State University of Printing Arts of Ivan Fedorov, Russia)
Prof. dr hab. Bogusław Żyłko (prof. em., Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

 

RECENZENCI / REVIEWERS (2016)

Prof. dr hab. Elena A. Andrushchenko / Елена А. Андрущенко (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H.S. Skoworody w Charkowie, Ukraina) / H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine)
Doc. dr Karine S. Arustamyan / Карине С. Арустамян (Wanadzorski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H. Tumaniana, Armenia / Vanadzor State University named after Hovhannes Tumanyan, Armenia)
Dr Rafał Beszterda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Prof. dr hab. Anna Bednarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska / University of Lodz, Poland)
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)
Prof. UP, dr hab. Halina Chodurska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska / Pedagogical University in Cracow, Poland)
Prof. dr hab. Anatolyj T. Gulak / Анатолий Т. Гулак (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H.S. Skoworody w Charkowie, Ukraina) / H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine)
Prof. UWM, dr hab. Janusz Hochleitner (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Prof. dr hab. Halina Karaś (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)
Prof. dr hab. Olga P. Kasymova / Ольга П. Касымова (Baszkirski Uniwersytet Państwowy w Ufie, Baszkortostan, Rosja / Bashkir State University in Ufa, Bashkortostan, Russia)
Dr Piotr Koprowski (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)
Prof. dr hab. Jolanta Mędelska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska / Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland)
Prof. dr hab. Joanna Mianowska (prof. em., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Doc. dr Inessa I. Morozova / Инесса И. Морозова (Narodowa Akademia Nauk Białorusi w Mińsku, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus in Minsk, Belarus)
Dr hab. Grzegorz Ojcewicz (prof. em., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Prof. dr hab. Georgy S. Prokhorov / Георгий С. Прохоров (Państwowy Uniwersytet Społeczno-Humanistyczny w Kołomnie, Rosja / Moscow Region State Institute of Humanities and Social Studies in Kolomna, Russia)
Prof. dr hab. Elena V. Senko / Елена В. Сенько (Północno-Osetyjski Uniwersytet Państwowy im. Kosty L. Chetagurowa we Władykaukazie, Osetia Północna-Alania, Rosja / North Ossetian State University named after K.L. Khetagurov in Vladikavkaz, North Ossetia-Alania, Russia)
Prof. dr hab. Natalja V. Volodina / Наталья В. Володина (Państwowy Uniwersytet w Czerepowcu, Rosja / Cherepovets State University in Cherepovets, Russia)
Prof. dr hab. Halina Waszkielewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska / Jagiellonian University in Kraków, Poland)

 

BAZY REFERENCYJNE / DATABASES (2016)

PISMO REFEROWANE I INDEKSOWANE W BAZACH / ABSTRACTED AND INDEXED BY THE INTERNATIONAL DATABASES

ARIANTA (Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne)
BazHum (Baza Bibliograficzna Czasopism Humanistycznych i Społecznych)
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
Expertus (Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG)
PBN (Polska Bibliografia Naukowa / Polish Scholarly Bibliography)
CEON Biblioteka Nauki (Centrum Otwartej Nauki, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski)
eLIBRARY.RU (Научная электронная библиотека)
Google Scholar; Infona (Portal Komunikacji Naukowej)
OCLC WorldCat
ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)
SCIARY: Worldwide Scientific and Educational Library: Scientific Journals of Republic of Poland

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD (2017)

REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF
Prof. nadzw., dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ZESPÓŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD
Prof. nadzw. dr hab. Żanna Sładkiewicz (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) – zastępca redaktora naczelnego / deputy editor-in-chief)
Dr Wanda Stec (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) – zastępca
redaktora naczelnego / deputy editor-in-chief
Dr Ewa Konefał (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) – sekretarz / secretary
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) – redaktor / editor
Dr Radosław Kaleta (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland) – asystent redakcji / editorial assistant
Dr Tatiana Kopac (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) – redaktor
językowy, język rosyjski / language editor, Russian
Dr Olga Makarowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Adam Mickiewicz University, Poland) – redaktor językowy, język rosyjski / language editor, Russian
Dr Aneta Lica (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland – redaktor językowy, język polski / language editor, Polish)
Mgr Marta Noińska (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) – asystent redaktora, redaktor językowy, język angielski / editorial assistant, language editor, English
Bogna Wojan (Politechnika Gdańska, Polska / Gdańsk University of Technology, Poland)
– redaktor techniczny / technical editor

 

RECENZENCI / REVIEWERS (2017)

Dr Yelena Andreichenko / Елена Андрейченко (Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach, Grecja / National and Kapodistrian University of Athens, Greece)
Prof. dr hab. Yelena A. Andrushchenko / Елена А. Андрущенко (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H.S. Skoworody w Charkowie, Ukraina) / H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine)
Prof. dr hab. Jerzy Bańczerowski (prof.em., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Prof. nadzw., dr hab. Halina Bartwicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska / Kazimierz Wielki University, Poland)
Prof. dr hab. Anna Bednarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska / University of Lodz, Poland)
Dr Rafał Beszterda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Dr hab. Halina Chodurska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska /
Pedagogical University in Cracow, Poland)
Dr hab. Ewa Dźwierzyńska, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Polska / University of Rzeszów, Poland)
Prof. dr Mika Hallila (Uniwersytet Warszawski, Polska – Uniwersytet w Jyväskylä, Finlandia / University of Warsaw, Poland – University of Jyväskylä, Finland)
Prof. dr hab. Olga P. Kasymova / Ольга П. Касымова (Baszkirski Uniwersytet Państwowy w Ufie, Baszkortostan, Rosja / Bashkir State University in Ufa, Bashkortostan, Russia)
Doc. dr hab. Aleksey A. Kholikov / Алексей А. Холиков (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Rosja / Lomonosov Moscow State University, Russia)
Prof. dr hab. Hanna Komorowska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Polska / SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw, Poland)
Dr Piotr Koprowski (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)
Prof. dr hab. Andrei A. Kurenyshev / Андрей А. Куренышев (Akademia Obrony Cywilnej
Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji, Chimki, Rosja / Civil Defence Academy EMERCOM of Russia, Khimki, Russia)
Prof. dr hab. Valery P. Ljubin / Валерий П. Любин (Instytut Informacji Naukowej Nauk Społecznych (INION RAN) Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja / Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, Moscow (INION RAN), Russia)
Prof. dr Ranko Matasović (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja / University of Zagreb, Croatia)
Doc. dr Inessa I. Morozova / Инесса И. Морозова (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus)
Doc. dr Natalya G. Muzychenko / Наталья Г. Музыченко (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś / Yanka Kupala Grodno State University, Belarus)
Dr hab. Grzegorz Ojcewicz (prof. em. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polska / Police Academy in Szczytno, Poland)
Doc. dr Yury M. Papian / Юрий М. Папян (Instytut Literacki im. A.M. Gorkiego w Moskwie, Rosja / Maxim Gorky Literature Institute in Moscow, Russia)
Doc. dr hab. Natalia E. Petrovna / Наталия Е. Петрова (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Koźmy Minina w Niżnym Nowogrodzie, Rosja / Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Minin University, Russia)
Prof. dr hab. Georgy S. Prokhorov / Георгий С. Прохоров (Państwowy Uniwersytet Społeczno-
Humanistyczny w Kołomnie, Rosja / Moscow Region State Institute of Humanities and Social Studies in Kolomna, Russia)
Doc. dr Inna Yu. Samoylova / Инна Ю. Самойлова (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś / Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus)
Doc. dr Olga B. Strelkova / Ольга Б. Стрелкова (Udmurcki Uniwersytet Państwowy w Iżewsku, Rosja / Udmurt State University, Izhevsk, Russia)
Dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska / Pomeranian University in Słupsk, Poland)
Prof. dr hab. Maria Wojtyła-Świerzowska (prof. em., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska / Pedagogical University in Cracow, Poland)

 

RADA NAUKOWA / ADVISORY EDITORIAL BOARD (2017)

Dr hab. Marcelina Grabska, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) – przewodnicząca / chair
Prof. dr hab. Franciszek Apanowicz (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)
Prof. dr hab. Valentina N. Avramova / Валентина Н. Аврамова (Uniwersytet Konstantyna Presławskiego w Szumen, Bułgaria, Prezydium MAPRYAL / University of Shumen Episkop Konstantin Preslavski, Bulgaria, Presidium of MAPRYAL)
Prof. dr hab., dr h.c. UMK Andrzej Bogusławski (prof. em., Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Umiejętności, Polska) / University of Warsaw, Polish Academy of Arts and Sciences, Poland)
Prof. dr hab. Nadezhda S. Bratchikova / Надежда С. Братчикова (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Rosja / Lomonosov Moscow State University, Russia)
Dr hab. Volodymyr V. Dubichynsky, prof. UW / Влaдимир В. Дубичинский (Narodowy Uniwersytet Techniczny, Charkowski Instytut Politechniczny, Ukraina / National Technical University, Kharkiv Polytechnic Institute, Ukraine)
Prof. dr hab. Ivan A. Esaulov / Иван А. Есаулов (Instytut Literacki im A.M. Gorkiego w Moskwie, Rosja / Maxim Gorky Literature Institute in Moscow, Russia)
Prof. dr hab. Tatyana M. Grigoryeva / Татьяна М. Григорьева (Sybirski Uniwersytet Federalny
w Krasnojarsku, Rosja / Siberian Federal University in Krasnoyarsk, Russia)
Prof. dr hab. Jerzy Kaliszan (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Dr Ihar L. Kapylau / Игорь Л. Копылов (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus in Minsk, Belarus)
Dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska / John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)
Prof. dr hab. Valentina A. Maslova / Валентина А. Маслова (Witebski Uniwersytet Państwowy im. Piotra Maszeraua, Białoruś / Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Belarus)
Dr hab. Elżbieta Mikiciuk, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)
Prof. dr hab. Valery M. Mokienko / Валерий М. Мокиенко (Petersburski Uniwersytet Państwowy,
Rosja / Saint Petersburg State University, Russia)
Prof. dr hab. Аleksandr V. Моtorin / Александр В. Моторин (Państwowy Uniwersytet Nowogrodzki im. Jarosława Mądrego, Rosja / Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Russia)
Prof. dr hab. Zbigniew Opacki (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)
Doc. dr Ludmila V. Rychkova / Людмила В. Рычкова (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś / Yanka Kupala Grodno State University, Belarus)
Prof. dr hab. Tatyana E. Shapovalova / Татьяна Е. Шаповалова (Państwowy Regionalny Uniwersytet Moskiewski, Rosja) / Moscow State Regional University, Russia)
Prof. dr hab. Dorota Urbanek (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)
Prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk (prof. em., Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)
Prof. dr hab. Georgy V. Vekshin / Георгий В. Векшин (Moskiewski Państwowy Uniwersytet
Wydawniczo-Poligraficzny im. Iwana Fiodorowa, Rosja / Moscow State University of Printing Arts of Ivan Fedorov, Russia)
Prof. dr hab. Bogusław Żyłko (prof. em., Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

 

BAZY REFERENCYJNE / DATABASES (2016)

PISMO REFEROWANE I INDEKSOWANE W BAZACH / ABSTRACTED AND INDEXED BY THE INTERNATIONAL DATABASES

ARIANTA (Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne)
BazHum (Baza Bibliograficzna Czasopism Humanistycznych i Społecznych)
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
Expertus (Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG)
PBN (Polska Bibliografia Naukowa / Polish Scholarly Bibliography)
CEON Biblioteka Nauki (Centrum Otwartej Nauki, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski)
eLIBRARY.RU (Научная электронная библиотека)
Google Scholar; Infona (Portal Komunikacji Naukowej)
OCLC WorldCat
ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)
SCIARY: Worldwide Scientific and Educational Library: Scientific Journals of Republic of Poland