Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Artykuły naukowe obejmują więc m.in. takie dziedziny, jak historię literatury niemieckiej i komparatystykę literacką, literaturę regionalną, lingwistykę stosowaną i germanistyczną, lingwistykę kontrastywną, kontakty językowe i kulturowe w Europie Centralnej, germanistykę interkulturową, historię kultury niemieckiej, relacje kulturowe polsko-niemieckie w perspektywie europejskiej, Gedaniana, glottodydaktykę i psycholingwistykę, teorię przekładu, nowe media oraz tzw. germanistykę stosowaną.
W czasopiśmie drukujemy ponadto recenzje, sprawozdania z konferencji naukowych i sporadycznie próbki tłumaczeń poezji i innych tekstów adeptów sztuki przekładu.
Od kilku lat publikowane są też numery tematyczne anonsowane oddzielnym Call for Papers.
W okresie jednego roku po wydaniu wersji papierowej cały tom lub wybrane fragmenty umieszczane są w wersji PDF na stronie domowej Instytutu.
Artykuły z czasopisma są regularnie adnotowane w Germanistik.
Internationales Referateorgan, a abstrakty prac lingwistycznych i
glottodydaktycznych będą wkrótce publikowane w Linguistics and Language Behavior Abstracts.
Czasopismo ukazuje się raz lub dwa razy w roku; Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz, autorzy recenzji i sprawozdań – kopię.
Dystrybucję prowadzi Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (e-mail:
wyd@ug.gda.pl).

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Komitet Redakcyjny czasopisma Studia Germanica Gedanensia przy współudziale Rady Naukowej czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych prac pod kątem ich zgodności z ogólnym profilem naukowym pisma lub opublikowanym zakresem monotematycznym danego zeszytu, wymogami formalno-edytorskimi i poziomem merytorycznym. Prace nie spełniające tych warunków są odsyłane Autorom z odpowiednim uzasadnieniem.
Zakwalifikowane przez Komitet Redakcyjny oraz Radę Naukową materiały są przesyłane do dwóch niezależnych Recenzentów zewnętrznych, którzy nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Nadesłane prace nie są wysyłane do Recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, dotyczących w szczególności:
• bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne),
• relacji podległości zawodowej
• bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

W przypadkach wątpliwości Redakcja powołuje dodatkowych recenzentów. Teksty w języku obcym są recenzowane również przez recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej. Recenzent nie może być autorem tekstu w numerze, na potrzeby którego przygotowuje recenzję.

Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review process). Lista wszystkich Recenzentów publikowana jest w każdym tomie czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub o jego odrzucenie. Po otrzymaniu przez Komitet redakcyjny recenzji Autor zgłoszonej pracy jest informowany o jej wyniku i koniecznych poprawkach. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Komitet Redakcyjny lub Redaktor Naukowy (tematyczny).

 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.