PO CO I JAK CZYTAĆ LITERATURĘ POPULARNĄ W SZKOLE

Dariusz Szczukowski

Abstrakt


For What Reason and How Popular Literature Should be read at School?

The paper concerns the didactics of literature in the postmodern culture. It focuses on the means and strategies of reading popular literature at school. Popular literature is still treated as inferior to high literature in the literary education. Yet, it may become an important element of literary education. Popular literature, which is closer to students, may be just as good tool to interpret our reality as high literature.


Pełny tekst:

WERSJA PDF

Bibliografia


Adamczykowa Zofia. 2008. Literatura „czwarta” – w kręgu zagadnień teoretycznych, 13-46.

W: Hejska-Kwaśniewicz Krystyna, red. Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Antonik Dominik. 2014. Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego. Kraków: Universitas.

Bauman Zygmunt. 2007. Płynne życie. Kunz Tomasz, tłum. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Biedrzycki Krzysztof, Bordzoł Piotr, Hącia Agata, Kozak Wioletta, Przybylski Błażej, Strawa Ewelina, Wróbel Iwona. 2015. Nowa podstawa programowa z komentarzami. Tom

Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Bonarek Izolda. 2013. Kompetencje kulturowe młodych odbiorców literatury – wnioski z badań, 23-36. W: Jaskółowa Ewa, Jędrych Karolina, red. Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Bortnowski Stanisław. 2009. Jak zmienić polonistykę szkolną? Warszawa: Wydawnictwo Stentor.

Bourdieu Pierre. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Biłos Piotr, tłum. Warszawa: Scholar.

Burszta Wojciech. 2011. Praktykowanie kultury. Szkic do problemu, 59-76. W: Ilczuk Dorota, Ratajski Sławomir, red. Edukacja poprzez kulturę. Kreatywność i innowacyjność. Warszawa: Polski Komitet do spraw UNESCO.

Eco Umberto. 1996. Superman w literaturze masowej. Powieść popularna miedzy retoryką

a ideologią. Ugniewska Joanna, tłum. Warszawa: PIW.

Filiciak Mirosława, Danielewicz Michał, Halawa Mateusz, Mazurek Paweł, Nowotny Agata. 2010. Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS.

Fiske John. 2010. Zrozumieć kulturę popularną. Sawicka Katarzyna, tłum. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fulińska Agnieszka. 2003. „Dlaczego literatura popularna jest popularna?”. Teksty Drugie (4): 55

-66.

Grodecka Aneta, Podemska-Kałuża Anna. 2012. Wielozmysłowość. Filozofia i dydaktyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Hejmej Andrzej. 2015. Transpozycje intermedialne i literatura nowoczesna, 211-219. W: Pilch Anna, Trysińska Magdalena, red. Nowoczesność w polonistycznej eduk@cji: Pytania, problemy, perspektywy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Janus-Sitarz Anna. 2009. Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. Kraków: Universitas.

Janus-Sitarz Anna. 2016. W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy, inspiracje, rekomendacje. Kraków: Universitas.

Kalwiński Piotr. 2014. Nauczyciele poloniści wobec (nie)możliwości czytelniczych gimnazjalistów, 226-236. W: Biedrzycki Krzysztof, Bobiński Wojciech, Janus-Sitarz Anna, Przybylska Renata, red. Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, T. 2. Kraków: Universitas.

Karkut Dorota, Półchłopek Tadeusz, red. 2010. Kształcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Koziołek Krystyna. 2006. Czytanie z Innym. Etyka. Lektura. Dydaktyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Koziołek Ryszard. 2016. Dobrze się myśli literaturą. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Kryda Barbara. 1992. Dziedzictwo – do przyjęcia czy do odrzucenia? O uwarunkowaniach przejmowania wartości w szkolnej lekturze tekstów literackich, 435-459. W: Sawicki Stefan, Tyszczyk Andrzej, red. Problematyka aksjologiczna w badaniach literackich. Redakcja Wydawnictw KUL.

Książek-Szczepanikowa Aniela. 2008. Żyć w odbiorze... Czytelnicze wyzwanie z pozycji edukacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Latoch-Zielińska Małgorzata, Myrdzik Barbara, red. 2006. Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Leszczyński Grzegorz. 2012. Książki pierwsze. Książki ostatnie? Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Leszczyński Grzegorz. 2013. Lista lektur: fabryka analfabetów, 101-118. W: Pilch Anna, Trysińska Magdalena, red. Nowoczesność w polonistycznej eduk@cji: Pytania, problemy, perspektywy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Martuszewska Anna. 1997. „Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Melosik Zbyszko. 2012. Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej, 32-49.

W: Skrzydlewski Wojciech, Dylak Stanisław, red. Media. Edukacja. Kultura. W stronę edukacji medialnej. Poznań-Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Melosik Zbyszko. 2013. Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2009. Podstawa programowa z komentarzami. T. 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Myrdzik Barbara, Karwatowska Małgorzata, red. 2005. Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie

-Skłodowskiej.

Owczarek Bogdan. 2007. Narratologia i narracyjność literatury popularnej, 12-34. W: Owczarek Bogdan, Frużyńska Joanna, red. Nowe formy w literaturze popularnej. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Rychlewski Marcin. 2009. „Obiegi wydawnicze a współczesny rynek książki w Polsce”. Teksty Drugie (1-2): 252-268.

Smuszkiewcz Antoni. 1998. „Czwarta” czy „osobna”?, 382-393. W: Kwiatkowska-Ratajczak Maria, Wysłouch Seweryna, red. Konteksty polonistycznej edukacji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka.

Stetkiewicz Lucyna. 2012. Kulturowi wszystkożercy sięgają po książkę. Czytelnictwo ludyczne jako forma uczestnictwa w kulturze literackiej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Szczukowski Dariusz. 2009. Przyjemność lektury. Od czytania do pisania i od pisania do czytania, 79-88. W: Tomaszewska Grażyna, Kapela-Bagińska Beata, Pomirska Zofia, red. Jestem

– więc piszę: od rzemiosła do wyobraźni. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Szczukowski Dariusz. 2012. W poszukiwaniu utraconej przyjemności czytania, 207-216.

W: Tomaszewska Grażyna, Kapela-Bagińska Beata, Pomirska Zofia, red. Jestem – więc czytam, między pragmatyzmem a wolnością. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Zasacka Zofia. 2014. Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Żabski Tadeusz. 2006. Literatura popularna [hasło], 310-316. W: Żabski Tadeusz, red. Słownik literatury popularnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma. Publikacje finansowane ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego UG.