Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne?
Przejdź do logowania

 

Wytyczne dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 

Format tekstu głównego oraz bibliografii:

• czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5

• tekst wyjustowany, wcięcie akapitowe 1,25

• graficznie wyodrębnione cytowania czcionka 10 pkt, interlinia 1,5

• jedyna dopuszczalna forma wyróżnienia to druk rozstrzelony

 

BIBLIOGRAFIA – styl Chicago

(zob. https://pbn.nauka.gov.pl/pci/zakres-wymaganych-danych/bibliografia)  


1. PRZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA ARTYKUŁU NAUKOWEGO:

Tytuł: „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”

Czasopismo: Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
Autor: Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński
Rok: 2013
Tom: 19
Nr Zeszytu: 1
Strony: 37-41.

Proszę zwrócić uwagę na oddzielenie partii danych kropkami, natomiast cudzysłowu używamy przy oznaczeniu tytułu artykułu. Zastosowanie tej techniki zdecydowanie polepszy czytelność wpisu.
Numer zeszytu wpisujemy w nawiasie.
Uwaga! Znaku dwukropka używamy przed wstawieniem numeru stron, na których został zamieszczony artykuł w danym czasopiśmie.
Wyjątek - jeśli imię autora nie można napisać w pełnej wersji, prosimy wpisać inicjał imienia.

W przypadku publikacji w czasopiśmie oczekujemy: nazwiska i imienia autora, roku, tytułu artykułu, tytułu czasopisma, zeszytu i stron, na której znajduje się publikacja.

Przykład 1.

Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych
w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy
i Maszyny Robocze 19 (1): 37-41.

2. PRZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA ARTYKUŁU W CZASOPIŚMIE INTERNETOWYM:

Autor: Tadeusz Linkner

Tytuł: „Micińskiego zainteresowanie Kaszubami, czyli jak regionalne przydało się ogólnopolskiemu”

Czasopismo: Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne

Rok: 2015

Nr Zeszytu: 4

Strony: 49-62

Data dostępu: 1.11.2015.

Adres www: http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/JednakKsiazki/issue/current

eISSN: 2353-4699

Przykład 2.

Linkner Tadeusz. 2015. „Micińskiego zainteresowanie Kaszubami, czyli jak regionalne przydało się ogólnopolskiemu”. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne (4): 49-62. Online: http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/JednakKsiazki/issue/current. Data dostępu 1.11.2015. eISSN: 2353-4699.

3. PRZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA KSIĄŻKI:

Tytuł: Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne
Autor: Bronowska Krystyna, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan
Rok: 2009
Miejsce wydania: Szczecin
Wydawnictwo: Wydawnictwo PrintGroup

Uwaga! Proszę zwrócić uwagę na dwukropek między miejscem wydania a wydawnictwem.

Przykład 3.

Bronowska Krystyna, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan. 2009. Subkultury destrukcji. Studium  metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup.

 

4. PRZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA ROZDZIAŁU W KSIĄŻCE:

 

Tytuł: W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych
Autor: Lewandowski Roman, Ireneusz Kowalski
Książka: Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia
Rok: 2008
Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Strony: 253-266.

Uwaga! Prosimy zwrócić uwagę, że po tytule książki należy postawić przecinek.
Jeśli w wpisie bibliograficznym pojawia się miejsce wydania, należy je wpisać przed wydawnictwem.
W przypadku wystąpienia nazwy miejscowości w nazwie wydawnictwa nie należy wprowadzać dwa razy miejsca wydania.

Prosimy o wpisanie w pierwszej kolejności nazwiska i imienia autora (autorów) publikacji, następnie roku, tytułu rozdziału książki, tytułu książki, miejsca wydania oraz wydawnictwa.

Przykład 4.

Lewandowski Roman, Ireneusz Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W: Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia, 253-266. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Taki sam zapis proszę stosować także w przypadku adresu bibliograficznego hasła słownikowego, wstępu czy przedmowy.

5. RZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA KSIĄŻKI REDAGOWANEJ: 

Należy podać imię i nazwisko i dopisać skrót red.

 

Przykład 5.

Przecławska Anna, red. 1979. Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

 

6. PRZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA ARTYKUŁU W KSIĄŻCE REDAGOWANEJ:

Pełny zakres stronic, na których znajduje się dany artykuł proszę wpisywać po dacie, poprzedzając przecinkiem.

Przykład 6.

Banasiak Bogdan. 1990. Interpretacja i styl. Derridiańska wizja filozofii Fryderyka Nietzschego, 44-68. W: Mackiewicz Witold, red. Renesans nietzscheanizmu a marksizm współczesny. Warszawa: COM SNP.

 

 

7. PRZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA TŁUMACZENIA:

 

– Książki

Nazwisko i imię tłumacza proszę wpisywać po tytule książki.

Przykład 7.

Segal Hanna. 2003. Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka. Dybel Paweł, tłum. Kraków: Universitas.       

– Artykułu w czasopiśmie

Nazwisko i imię tłumacza proszę uwzględnić po tytule artykułu zapisanym w cudzysłowie.

Przykład 8.

Massumi Brian. 2013. „Autonomia afektu”.  Lipszyc Adam, tłum. Teksty Drugie (6): 111-134.

 

8. PRZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA ARTYKUŁU ZE STRONY INTERNETOWEJ: 

Przykład 9.

Dłużewska Emilia. 2015. „Muzeum POLIN. Berlińskie techno w żydowskim muzeum”. Online: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34861,19157117,muzeum-polin-berlinskie-techno-w-zydowskim-muzeum.html. Data dostępu 10.11.2015.

 

DODATKOWE UWAGI:

• Pozycje bibliografii proszę wpisywać alfabetycznie według nazwisk autorów bez wprowadzania numeracji.

• W przypadku, gdy w bibliografii uwzględnia się więcej niż jedną pracę danego autora, kolejne publikacje proszę podawać w porządku chronologicznym, zaczynając od najstarszej:

Janion Maria. 1989. Wobec zła. Chotomów: Verba.

Janion Maria. 1995. Wobec końca wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

• Gdy więcej publikacji danego autora ukazało się w tym samym roku, proszę o wpisywanie po dacie (bez spacji) kolejnych liter alfabetu (a,b, c...):

Banasiak Bogdan. 2006a. Filozofia integralnej suwerenności. Zarys systemu Markiza de Sade. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Banasiak Bogdan. 2006b. Integralna potworność. Markiz de Sade – filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje "śmierci Boga". Łódź – Wrocław: Wydawnictwo Thesaurus.

• Proszę zawsze podawać W BIBLIOGRAFII pełny zakres stronic, na których znajduje się dana publikacja" (artykuł, rozdział w książce, opowiadanie, wiersz, hasło słownikowe itp).

 

PRZYPISY HARWARDZKIE

(wewnątrztekstowe)

• Przypisy proszę zamieszczać w tekście w nawiasie okrągłym bezpośrednio po odwołaniu się do danej publikacji.

• Elementy przypisu: nazwisko autora i rok wydania publikacji, numery przywoływanych stron (po dwukropku, bez skrótu s.):

„W pewnym sensie według Nietzschego podmiot pojawia się jedynie w ramach wymogów moralnego dyskursu odpowiedzialności” (Butler 2010: 57).

• W przypadku powoływania się na kilka prac tego samego autora wydanych w jednym roku, proszę po dacie publikacji dodać małą literę a, b i kolejne (te same oznaczenia muszą obowiązywać przy zapisach w bibliografii):

(Banasiak 2006a: 34) i (Banasiak 2006b: 73)

• W czasopiśmie nie stosuje się przypisów dolnych (także wtedy, gdy miałyby one stanowić rodzaj dopowiedzenia czy komentarza odautorskiego).

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Artykuł nie był wcześniej opublikowany, ani też nie jest rozpatrywany do publikacji w innym czasopiśmie (lub wyjaśnienia zostały przedstawione w komentarzu do redakcji).</html
 2. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne określone w  Wytycznych dla autorów, które znajdują się w zakładce "O czasopiśmie".
 3. Jeśli zgłoszony artykuł ma zostać poddany recenzji, należy spełnić zalecenia zamieszczone w instrukcji Anonimowa recenzja.
 4. ZAPORA „GHOSTWRITING”Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultat swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

  Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”.

  Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

  Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

  Redakcja czasopisma „Jednak Książki” przeciwdziała przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, (uważanych za działania nieetyczne, odbiegających od rzetelności naukowej) poprzez:

  1. podpisanie umowy z autorem publikacji, w której autor zaświadcza, iż zapoznał się z regulaminem czasopisma, w tym z procedurą „ghostwriting”.

  2. redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

  3. redakcja będzie wykrywać przejawy nierzetelności naukowej, powiadamiając równocześnie odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

  4. autorzy są zobowiązani podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

  5. informacje o wkładzie innej osoby, instytucji, itp. w publikację nadesłaną przez autora, umieszczane są w pierwszym przypisie artykułu, który z takiego wkładu korzystał.

 5. Autor jest proszony o nadesłanie wraz z artykułem poniższych danych:1. Oryginalny artykuł naukowy - artykuł naukowy prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym. Do tego typu zaliczyć należy również artykuły monograficzne, artykuły konferencyjne, eseje naukowe oraz studia przypadków.

  2. Artykuł przeglądowy - artykuł naukowy stanowiący podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w danym obszarze badawczym. Artykuł przeglądowy integruje i interpretuje dotychczasowe wyniki oryginalnych badań naukowych, nie musi natomiast zawierać oryginalnych wyników badań.

  3. Komunikat o wynikach badań - krótki (zwykle 1 do 3 stron) artykuł naukowy opisujący wstępne rezultaty badań empirycznych o szczególnym znaczeniu, przebieg i wstępne wyniki oryginalnych badań eksperymentalnych lub oryginalne rozwiązania techniczne.

  4. Glosa lub komentarz prawniczy - artykuł prawniczny zawierający oryginalne wyniki badań o charakterze analitycznym.

  5. Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa) - artykuł naukowy zawierający krytyczną analizę i ocenę publikacji naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki, może być opublikowany w ramach dyskusji polemicznej.

  6. Recenzja - publikacja zawierająca powydawniczą analizę i ocenę publikacji naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki, nie spełniająca wymogów artykułu naukowego.

  7. Artykuł popularnonaukowy - publikacja popularyzująca zagadnienia naukowe wśród czytelników niebędących specjalistami w danej dziedzinie.

  8. Materiał redakcyjny - publikacja prezentująca stanowisko zespołu redakcyjnego czasopisma, w tym edytoriale, przedmowy i posłowia oraz listy od redakcji.

  9. Informacja - krótkie publikacje o charakterze informacyjnym, zapowiadąjacym lub sprawozdawczym, w tym nekrologi oraz zapowiedzi i sprawozdania dotyczące konferencji, zjazdu lub innego wydarzenia.

  10. Inne - errata, hasło encyklopedyczne, noty biograficzne, abstrakty konferencyjne oraz pozostałe artykuły nie dające się zaklasyfikować jako 1-9. Załącznik B: BIBLIOGRAFIA 1. Z bibliografii należy USUNĄĆ: A. Numerację początkową B. Przypisy Tamże, Ibidem. 2. Pracę cytowaną kilkakrotnie należy umieścić w bibliografii wyłącznie jeden raz.

  3. W przypadku książki składającej się z publikacji wielu autorów jako jedno cytowanie powinno być traktowane odniesienie do pojedynczej publikacji: Seremak W. , Apostolstwo, [w]: Leksykon duchowości katolickiej, M. Chmielewski (red.), Lublin-Kraków 2002, s. 20. Seremak W., Ewangelizacja, [w]: Leksykon duchowości katolickiej, M. Chmielewski (red.), Lublin-Kraków 2002, s. 51. Są to dwa odrębne cytowania.

  Numery stron oznaczają strony publikacji, a nie stronę, na której znajduje się cytowany tekst. 4. Należy zachować numerację stron, jw. 5. Strony internetowe proszę wpisywać na końcu, wraz z datą dostępu w nawiasie. 6. Proszę o sporządzenie bibliografii w porządku alfabetycznym.

 

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.