Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

"Jednak Książki" to wydawane elektronicznie czasopismo Instytutu Filologii Polskiej, zajmujące się problematyką literaturoznawczą (teoria, historia i krytyka literacka), ale uwzględniające również w szerokim zakresie tematykę filozoficzną, antropologiczną, społeczną oraz artystyczną. Mamy nadzieję odnajdywać stopniowo swoją odrębność wśród innych humanistycznych czasopism naukowych w żywej reakcji redaktorów i autorów na współczesne problemy intelektualne i społeczne, a także w próbie dokonywania przez nich rozmaitych interdyscyplinarnych połączeń i konfrontacji. Mamy nadzieję, że gdańskie ulokowanie pozwoli naszemu pismu, naszemu środowisku, czerpać ożywczą energię z pamięci o  doświadczeniu (zwłaszcza pierwszej, sierpniowej) Solidarności. Najważniejszym celem redakcji jest, oczywiście, prowadzenie czasopisma o wysokim poziomie merytorycznym.

 

Działy

OD REDAKCJI

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

STUDIA

Naukowe artykuły tematyczne, związane z głównym zagadnieniem numeru

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ESEJE

Artykuły naukowe, które nie mieszczą się w proponowanej tematyce

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

PROLEGOMENA

Omówienia i recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

KONFRONTACJE

Manifesty, listy, dyskusje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ZAPOWIEDZI

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Wszystkie teksty nadesłane do redakcji i przeznaczone do głównego działu czasopisma podlegają procedurze recenzowania. Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą Autora na przyjęte przez redakcję zasady recenzowania. Redaktorzy tematyczni danego numeru dokonują wstępnej recenzji tekstu. Zaakceptowany artykuł przekazywany jest następnie dwóm niezależnym Recenzentom. Zasady dotyczące recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie "Jednak Książki" zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  A. Do oceny każdej publikacji są powoływani dwaj niezależni Recenzenci.B. Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. "double-blind review proces").C. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.D. Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane.
Redakcja raz w roku ujawnia listę Recenzentów. Formularz recenzji dostępny jest tutaj

 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

RECENZENCI w 2014 roku

 • Michał Kuziak, prof., Uniwersytet Warszawski
 • Beata Przymuszała, dr, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Jana Raclavska, prof., Uniwersytet Ostravski
 • Magdalena Roszczynialska, dr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

 

RECENZENCI w 2015 roku

 • Krzysztof Biliński, prof. dr hab. na Uniwersytecie Wrocławskim (Polska)
 • Sławomir Buryła, prof. dr hab. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (Polska)
 • Paul Endo, prof. na Uniwersytecie w Sao Paulo (Brazylia)
 • Grażyna Legutko, dr hab. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
 • Lucyna Marzec, dr na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

 

RECENZENCI w 2016 roku

 • Grzegorz Czerwiński, dr, Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
 • Ingrida Eglė Žindžiuvienė, prof., Uniwersytet w Kownie (Litwa)
 • Jana Raclavska, prof., Uniwersytet w Ostravie (Czechy)
 • Polina Golovátina-Mora, Uniwersytet w Medellin (Kolumbia)