Aus dem Schoß des Geistes »Makarios/Symeon und eine Textanalyse dreier Wortbilder über den Heiligen Geist in seiner 30. Homilie«

Christoph Paar

Abstrakt


Artykuł jest analizą tekstu 30. spośród 50 Homilii duchowych Makarego-Symeona (Pseudo-Makarego), ważnego, choć tajemniczego, czwartowiecznego autora monastycznego. Wybór tej homilii podyktowany jest ścisłym związkiem, jaki w niej zachodzi pomiędzy pneumatologią a chrystologią. Ich wzajemne przenikanie się znajduje wyraz w interesujących i uzupełniających się obrazach, w szczególności: Chrystusa nadającego powtórne narodziny niczym ojciec, Ducha Świętego rodzącego z matczynego łona i Chrystusa-malarza, odnawiającego ludzkie oblicza. Analiza owych obrazów i prezentacja ich kontekstu stanowi naukowy cel pracy, ponieważ jednak mamy tu do czynienia z zapisem teologii doświadczenia – artykuł jest także zaproszeniem do doświadczenia lektury dzieła niemal tak w swych dziejach poczytnego, jak Wyznania św. Augustyna.

Pełny tekst:

PDF