Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma JĘZYK - SZKOŁA - RELIGIA?
Przejdź do logowania

 

Wytyczne dla autorów

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE
Artykuł w formie elektronicznej musi zostać przesłany – za potwierdzeniem odbioru – na adres internetowy: fpojsr@ug.edu.pl Termin przyjmowania tekstów: 15 czerwca/ 15 grudnia.
Oświadczenie autora (zob. Oświadczenie autora) należy nadesłać na adres Redakcji pocztą tradycyjną.
Prosimy, aby artykuł przygotowany był według podanych niżej norm i nie przekraczał 12 stron znormalizowanego komputeropisu (20 tys. znaków). Do tekstu należy dołączyć tytuł artykułu przetłumaczony na język angielski, streszczenie (to samo) w języku polskim i angielskim.

OGÓLNE REGUŁY OPRACOWANIA TEKSTU:

a) tekst główny: czcionka Times New Roman / 12 pkt./ interlinia 1,5;
b) marginesy 2,5 cm z każdej strony;
c) wcięcie akapitowe 0,5 cm;
d) wyjustowanie; dzielenie wyrazów;
e) wyróżnienie ważnego słowa bądź fragmentu za pomocą czcionki pogrubionej.
f)
Bibliografia na końcu artykułu (nazwisko autora + inicjał imienia,Tytuł...), bez numeracji, bez wyróżnień, 10 pkt. / interlinia 1.

WPROWADZANIE CYTATÓW:

a) cytaty krótsze (do trzech linijek tekstowych):
• polskojęzyczne – antykwa; wyodrębniane w tekście głównym za pomocą
cudzysłowu;
• obcojęzyczne (w tym łacińskie) – wyodrębniane w tekście głównym za pomocą kursywy;
b) cytaty dłuższe (powyżej trzech linijek tekstowych) – antykwa; wyodrębniane w oddzielnym akapicie /10 pkt./ interlinia 1 / bez wcięcia akapitowego.

SPORZĄDZANIE PRZYPISÓW:

a) wedle tradycyjnego systemu;
b) polskie skróty, np. tamże, tenże, taż, dz. cyt.;
c) 10 pkt. / interlinia 1;
d) na dole strony;
e) bez wyróżniania nazwisk autorów.

SCHEMATY TWORZENIA PRZYPISÓW:

a) opis bibliograficzny książki z serii wydawniczej:
Inicjał imienia + nazwisko autora,Tytuł, red. .... , t. ... , miejsce wyd. .... rok ... , seria wydawnicza ... , s. ..... .
b) opis bibliograficzny prac z dzieła pod redakcją:
Inicjał imienia + nazwisko autora,Tytuł, [w:] Tytuł dzieła zbiorowego, red. (inicjał imienia + nazwisko redaktora w nominativie), t. ..., miejsce
wyd. .... rok ... , s. .... .
c) opis bibliograficzny artykułu z czasopisma:
Inicjał imienia + nazwisko autora, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” rok nr ... / z. .... , s. ....

 

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.