Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

JĘZYK - SZKOŁA - RELIGIA to czasopismo punktowane poświęcone interdyscyplinarnym analizom zależności ujętej w tytułowej triadzie. Autorzy artykułów zgromadzonych w JSR podejmują w nich różnorodne zagadnienia językoznawcze, literaturoznawcze, dydaktyczne, historyczne i teologiczne.
Poszczególne tomy "Język - Szkoła - Religia" są indeksowane w dwóch bazach bibliograficznych: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz w Bazie Humanistycznej (BazHum).
Zgodnie z częścią B wykazu punktowanych czasopism naukowych (poz. 731), ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 9 grudnia 2016 r., za publikację w JSR przyznaje się 6 punktów.

 

Działy

W kręgu języka

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

W kręgu dydaktyki

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

W kręgu literatury

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Regionalia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

W kręgu tekstów kultury

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Spis treści

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

W kręgu myśli humanistycznej

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Aneks

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW
Komitet Redakcyjny czasopisma „Język – Szkoła – Religia” przy współudziale Rady Naukowej czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych prac pod kątem ich zgodności z ogólnym profilem naukowym pisma. Prace niespełniające wymogów formalnych i edytorskich są odsyłane Autorom z prośbą o poprawę. Artykuły studentów i doktorantów muszą mieć rekomendację opiekuna naukowego.
Zakwalifikowane przez Komitet Redakcyjny artykuły są kodowane przez redaktora numeru i jako bezimienne przesyłane do dwóch niezależnych recenzentów (aktualna lista recenzentów na stronie internetowej) spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Recenzenci – rozpoznawszy autora dzieła – są zobowiązani do ujawnienia potencjalne- go konfliktu interesów dotyczących bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne) lub zawodowych. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane.
Redakcja uznaje "ghostwriting" i "guest authorship" za rażący przejaw nierzetelności naukowej. Wszelkie przypadki takich praktyk będą demaskowane i podawane do wiadomości publicznej a także zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, instytucjom finansującym naukę, ministerstwu właściwemu do spraw nauki).

 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.