Slawistyka

Czasopismo "Slawistyka" prezentuje prace badaczy języków i literatur słowiańskich, a także prace z zakresu kultury i historii Słowiańszczyzny. Każdy numer posiada tytuł obejmujacy w sposób ogólny krąg zagadnień poruszanych w tym konkretnym numerze. Obecny, trzynasty numer, nosi tytuł "Z zagdnień współczesnej slawistyki". Zapraszamy do lektury.

Tytuł niniejszego tomu "Z zagadnień współczesnej slawistyki” jest okazją do przedstawienia dokonań w wielu dziedzinach stanowiących pole obecnych zainteresowań badawczych naszych Autorów. Poruszone zagadnienia dotyczą szerokiej problematyki lingwistycznej, leksykograficznej, literaturoznawczej, kulturoznawczej, translatologicznej, a także historycznej. Wykorzystane zostały teksty literackie różnych epok i narodów, folklorystyczne, dialektalne, regionalne, żargonowe oraz źródła filmowe i przekazy radiowe.Autorzy zebranych w tomie tekstów są zarówno doświadczonymi naukowcami, jak i młodymi oraz najmłodszymi badaczami wywodzącymi się z różnorodnych polskich i zagranicznych środowisk slawistycznych. Specyfika niniejszej publikacji pozwala zatem żywić nadzieję, że przedstawiony tom stanowić będzie pewnego rodzaju forum wymiany myśli międzypokoleniowej. Bieżącym numerem „Slawistyka” debiutuje na platformie cyfrowej Uniwersytetu Gdańskiego.

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

No 13 (2015): SLAWISTYKA. Z zagadnień współczesnej slawistyki


Okładka